Partizánske vlani hospodárilo s prebytkom viac ako jeden milión eur

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom mali v utorok 26. apríla 2016 na 10. riadnej schôdzi nabitý program s osemnástimi bodmi. Takmer šesťhodinovej diskusii predchádzal slávnostný úvod. Rokovanie sa tak, ako naposledy v marci na mimoriadnom zasadnutí, začalo tónmi slovenskej hymny.

 

Okolnosti však boli tentoraz smutnejšie. Dvadsaťštyri poslancov si ich spoločne s vedením mesta pripomenulo v úvode minútou ticha, ktorou si uctili pamiatku zosnulého kolegu Sergeja Talára. Po zložení sľubu prevzal poslanecké povinnosti na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2015 staronový člen MsZ Martin Savara.

O tom, že od začiatku roku bolo na území okresu Partizánske spáchaných 148 trestných činov, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku pokles, informoval prítomných v správe OO PZ SR o vývoji kriminality npor. Peter Hurtiš. Z tohto počtu bolo doposiaľ objasnených 95 trestných činov. Reakciu vyvolala informácia o tom, že v roku 2016 nebol doposiaľ zaznamenaný žiaden významnejší incident, týkajúci sa spolužitia s rómskymi občanmi. Práve okolnosti súvisiace s nedávnym incidentom v Reštaurácii u Puterku vo Veľkých Bieliciach, po odznení tejto informácie zaujímali primátora Jozefa Božika. Ako sa dozvedel od Petra Hurtiša, spor medzi Rómami a personálom prevádzky je momentálne v štádiu objasňovania a pôjde pravdepodobne o obojstranný spor.

 

Úprava územného plánu

Poslanci sa následne zaoberali schválením návrhu aktualizácie VZN, týkajúce sa zmeny územného plánu mesta Partizánske. Požiadavku na úpravu tohto dokumentu, ktorý rieši priestorové a funkčné využitie územia mesta, vzišla z potreby zadefinovať funkčné využitie priestoru areálu bývalej MŠ na Bezručovej ulici v Šimonovanoch. Okrem toho je hlavným cieľom spracovania návrhu aj zmena hmotovo-priestorových regulatívov územia bývalej materskej školy v najstaršej mestskej časti.

Poslanecký zbor vzal na vedomie informácie o činnosti výborov mestských častí a komisií mestského zastupiteľstva, akceptoval správu o činnosti mestskej polície a tiež správy o výsledkoch hospodárenia ZŠ a Základnej umeleckej školy. Zelenú dostal aj návrh o zapožičanie čestného názvu ZUŠ Petra Dvorského k 1. septembru 2016. Slovenský operný spevák má s Hornou Nitrou úzke prepojenie – narodil sa v Partizánskom a so svojimi bratmi vyrastal v Hornej Vsi. V roku 2011 mu bol udelený titul Čestný občan mesta Partizánske.

 

Plody efektívneho hospodárenia

Za pozornosť stoja informácie o hospodárení mesta za rok 2015, vyplývajúce zo Záverečného účtu mesta Partizánske. „Môžem konštatovať, že efektívnym a transparentným gazdovaním sa nám podarilo vytvoriť prebytok hospodárenia, ktorý sa premietol do rezervného fondu. Dokázali sme získať viac ako 1 milión eur, čo nám umožňuje, aby sme v tomto roku ďalej investovali do rozvoja mesta podľa schválených priorít jednotlivými poslancami a VMČ bez toho, aby bolo potrebné brať úver,“ uviedol na zasadnutí primátor. Bežné výdavky pritom vlani rástli pomalšie ako bežné príjmy, ktoré sú súčasťou hlavných príjmov na plnenie samosprávnych funkcií mesta, čo bolo dané vyšším rastom podielovej dane oproti predošlým rokom. K významným bežným príjmom mesta sa pritom radia aj dane z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Zastupiteľstvo schválilo aj návrh rozpočtových zmien pre tento rok. Prvá úprava finančných prostriedkov sa týka mestskej časti Malé Bielice, kde bude celý balík peňazí, určený na investičné aktivity v tomto volebnom období, smerovať do projektu, ktorý je momentálne v tejto časti prioritou. Po dokončení kanalizácie sa z vyhradených financií vyfrézuje a v celej šírke zaleje povrch 5 komunikácií s výmerou približne 4 000 m2. Ide o ulice Prvá za parkom, Druhá za parkom, Pod baštou, Komínová a časť Žabokreckej ulice. Druhá významná zmena rozpočtu súvisí s dofinancovaním výstavby Multifunkčného športového areálu pri ZŠ Radovana Kaufmana, a to v sume 250 000 eur. Počas realizácie sa totiž vyskytli viaceré okolnosti, ktoré ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nebolo možné zo strany predpokladať. Ako sa píše v dôvodovej správe návrhu rozpočtovej zmeny, „pri výkopoch bolo nutné vykonať rozsiahle búracie práce objektov, ktoré sa neočakávane objavili v zemi a následne zmeniť technológiu zakladania jednotlivých objektov stavby. Taktiež bolo potrebné vykonať aj iné dodatočné stavebné práce z dôvodu zmien, doplnkov a nedostatkov projektovej dokumentácie. Vzhľadom na veľkosť zastavanej plochy, každý zásah znamená výrazný vplyv na rozpočet. Dofinancovanie zahŕňa aj práce, ktoré neboli súčasťou projektu – vybudovanie chodníkov, oplotenia, rekonštrukcia strechy starej telocvične (vrátane zateplenia a bleskozvodu) a úprava plochy pôvodnej škvarovej dráhy, ktorú bude nutné zrealizovať ku kolaudácii.“

Slovo pre verejnosť s rozsiahlou diskusiou

Súčasťou aprílového rokovania bol aj návrh na prerokovanie platu primátora, ktorý iniciovali poslanci v mestskej rade. Z jej stanoviska vyplýva návrh „zvýšiť plat primátora podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 50 %.“ Po piatich rokoch i napriek tomu, že primátor predložil návrh na zníženie odmeny v záujme zachovania platu, ktorý poberal od roku 2011, poslanci MsZ schválili návrh mestskej rady. Uznesenie tým nadobúda účinnosť od 1. mája 2016. Od tohto dátumu platia aj personálne zmeny v dvoch orgánoch. V Komisii pre sociálnu a bytovú politiku pri MsZ preberá povinnosti sekretára po Andrei Barborkovej Dana Úradníčková. Počas rokovania bol doplnený aj druhý návrh na zmenu, a to vo VMČ Veľké Bielice, kde sa predsedníctva vzdal Erich Dvonč a na jeho miesto nastupuje poslankyňa MsZ Iveta Struhárová.

Pravidelne má svoje miesto v programe aj bod Slovo pre verejnosť, v ktorom občania môžu plénu predostrieť svoje pripomienky. Aprílové rokovanie na to využil Partizánčan Boris Záhumenský. Témy, s ktorými vystúpil pred prítomnými, ako občianska stráž, výstavba športového areálu pri ZŠ Radovana Kaufmana či personálne zmeny v poslaneckých radoch, vyvolali rozsiahlu, takmer dvojhodinovú diskusiu.

Záverečnú časť rokovania tvorili návrhy na zmeny vlastníckych vzťahov k mestskému majetku. V rámci nich bol schválený aj odpredaj nehnuteľnosti na Moyzesovej ulici, niekdajšej predajne domácich potrieb. V jednopodlažnej budove spolu s pozemkom chce nový majiteľ vybudovať veterinárnu ambulanciu a predajňu chovateľských potrieb.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...