Partizánske schválilo úpravu sadzby dane z nehnuteľností aj poplatkov za odvoz odpadu

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo na svojom decembrovom zasadnutí aj štvrtú aktualizáciu Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach. Zahŕňa 10%-né navýšenie sadzby dane z nehnuteľností oproti roku 2011. Použitie získaných finančných prostriedkov je účelovo viazané na sociálnu oblasť.  

 

Celoplošné navýšenie sadzby dane z nehnuteľností o 10 % vo všetkých položkách sa rovnako týka fyzických ako aj právnických osôb. „Prehlbujúca sa globálna ekonomická kríza bude mať negatívny vplyv aj na budúcoročný rozpočet nášho mesta. Z dôvodu očakávaných nižších príjmov a po porovnaní sadzby daní z nehnuteľností v ďalších piatich mestách, sme z objektívnych finančných príčin pristúpili k tomu, aby došlo k navŕšeniu príjmovej časti rozpočtu,“  povedal primátor mesta Jozef Božik. Mesto by takto malo získať do rozpočtu približne 83-tisíc eur, ktoré budú účelovo viazané do oblasti sociálnych služieb a sociálnej politiky mesta. „Bol by som rád, keby sa stalo tradíciou, že takto získané finančné prostriedky budú každý rok asignované, t. z. účelovo viazané na určitú oblasť. Tento krát to bude sociálna oblasť. Či už budú investované do nášho zariadenia Domov, n. o., alebo ich použijeme na skvalitnenie výkonu sociálnych služieb realizovaných opatrovateľkami, ktoré poskytujú sociálne služby jednotlivým občanom,“ dodal primátor.

V budúcom roku sa mierne zvýšia aj miestne poplatky za odvoz  komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Mestskí poslanci schválili zvýšenie tohto poplatku z 18,9 eura na osobu  na 20,49 eura na osobu. „I keď navŕšime cenu za odvoz komunálneho odpadu, nepokryje to v plnej miere zvýšené tohtoročné náklady na odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, a aj tak bude musieť mesto doplácať ešte približne 80 000 eur,“ zdôraznil primátor. Dôvodom na zvýšenie poplatku, ktorý sa na nadchádzajúci rok stanovuje prepočítaním ročných nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi, sú aj problémy s čiernymi skládkami, ale aj nízka miera separácie odpadov. V tejto súvislosti chce preto mesto v budúcom roku odštartovať ekologickú kampaň, zameranú na zvýšenie informovanosti občanov o potrebe separovania odpadu, ktoré sa v súčasnosti pohybuje na úrovni menej ako 10-tich percent.    Ako ďalej povedal primátor, samospráva chce zároveň motivovať tých občanov, ktorí si poplatky za odvoz odpadov zaplatia riadne načas. Títo občania budú mať na ďalší rok úľavu na osobu vo výške 0,6 eura. „Len pre porovnanie, v Bošanoch zvýšili tento poplatok za odvoz komunálu z 10 na 18 eur, v Šali z 17 na 25 eur, Martin dokonca plánoval zvýšenie z 20 na 30 eur. Navýšenie tohto poplatku v Partizánskom je teda v porovnaní s inými mestami skutočne iba symbolické,“ dodal primátor.

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...