Partizánske pristúpilo k zvýšeniu miestnych daní aj poplatkov, reaguje tak na výpadok príjmov

Jednými z najdôležitejších tém posledného tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom bolo hlasovanie o návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 a tiež o aktualizáciách všeobecných záväzných nariadení o poplatkoch za odpady a o miestnych daniach.

Poplatky za komunálne odpady v roku 2020 stúpnu na podstatne vyššiu úroveň, ako je tomu v súčasnosti. Po prepočte na počet dní budú činiť čiastku 33 eur 37 centov na jedného občana. Takisto sa zvyšuje sadzba za liter odpadu pre podnikateľov a sadzba za kilogram pre odpad, ktorý občan donesie na stavebný dvor ako drobný stavebný odpad. „Okolnosť, ktorá veľmi ovplyvňuje výšku nákladov, je koniec prevádzky skládky v Brodzanoch, ktorú mesto prostredníctvom Technických služieb doteraz prevádzkovalo. Mesto bude nútené voziť odpad na inú skládku, ktorá nebude 4 km od mesta, ale minimálne 15 km, čo znamená, že jednak budeme platiť vyšší poplatok za uloženie na takejto skládke, a veľký podiel na celkových nákladoch bude tvoriť doprava odpadu na takúto skládku,“ vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Výška poplatku za odpady však závisí aj od miery jeho triedenia, pričom platí, že čím viac odpadu vyseparujeme, tým nižšia môže byť sadzba za jeho uloženie. Trendom v celej Európskej únii je však vyvíjanie tlaku na zvyšovanie miery triedenia, a to aj vyššími poplatkami. „Čo sa ďalej zvyšuje, je poplatok štátu za uloženie odpadu, tento rok sme platili 8 eur za tonu, pri miere triedenia nad 30 %. Veríme, že keď prepočítame mieru triedenia za rok 2019, tak bude znovu aspoň nad 30 %, ale po novom je ten poplatok nastavený tak, že aj pri tejto miere triedenia stúpne o 5 eur na tonu,“ ďalej objasnila prednostka.

Na vine sú zmeny v legislatíve

Hore pôjdu aj miestne dane, môžu za to najmä zmeny v legislatíve, ktoré stavajú mestské či obecné samosprávy do veľmi ťažkej situácie. Na jednej strane štát mestám pridáva kompetencie, čím stúpajú aj ich výdavky, na strane druhej im k týmto novým povinnostiam nepridáva, ale naopak ešte obmedzuje finančné prostriedky, ktoré musia samosprávy zase hľadať inde. Môžu za to najmä niektoré tohtoročné a čiastočne aj minuloročné zmeny v legislatíve, odhlasované poslancami v NR SR. Mesto už v tomto roku, no najmä v tom budúcom zaznamená nedostatočné zvýšenie podielových daní zo štátneho rozpočtu. „S titulu zvýšenia odpočítateľnej položky zo základu dane, prišli všetky samosprávy na Slovensku dokopy o 150 miliónov eur. Naše mesto tak len na tomto stratí 500 000 eur. Zároveň sme však dostali povinnosť pridať všetkým zamestnancom na mzdách, čo znamená aj vyššie výdavky o približne 600 000 eur. Ak k tomu pripočítame obedy zadarmo, chodníkovú novelu, exekučné amnestie a ďalšie opatrenia, môžeme konštatovať, že vláda a parlament zaťali sekeru vo výške 1,3 milióna Eur“, uviedol primátor Jozef Božik. Vznikne tak medzera v rozpočte, ktorú mesto vykryje kombináciou zvýšenia príjmov a zníženia výdavkov. Miestne dane sa teda v priemere zvýšia o 40 %, zároveň výdavky mesta klesnú o približne 100 000 Eur a ďalšie stá tisíce musí ušetriť na úkor rozvojových aktivít. „Jednak redukujeme grantové schémy, redukujeme podporu jednotlivým právnickým osobám, ako aj rozpočty rôznych mestských organizácií, aby sme sa spoločne podieľali na celom procese šetrenia. Zároveň však treba povedať, že toto šetrenie bude znamenať aj spomalenie rozvoja mesta Partizánske,“ dodal primátor.

Pomoc zasiahnutému Prešovu

Vedenie mesta reagovalo aj na obrovskú tragédiu, ktorá sa udiala 6. decembra na východe Slovenska. Zastupiteľstvo odsúhlasilo mimoriadnu zmenu rozpočtu, v rámci ktorej Partizánske poskytne finančnú podporu mestu Prešov vo výške 5000 eur na zmiernenie následkov tragického výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici, ktorý si vyžiadal 8 obetí a ďalšie desiatky ľudí pripravil o strechu nad hlavou. Prostriedky na túto výpomoc pôjdu z peňazí určených pre asanáciu výškovej budovy na Námestí SNP, ktorú v tomto roku už nebude možné realizovať, pričom primátor spoločne s poslancami sa tiež zaviazali, že Prešovu prispejú aj z vlastných vreciek.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...