Partizánske pokračuje v boji proti asociálom

Mesto Partizánske sa intenzívne snaží vymedziť voči neslušným a neprispôsobivo sa správajúcim občanom prostredníctvom viacerých opatrení. V tejto iniciatíve je rozhodnuté pokračovať aj naďalej. Aj preto bude opätovne žiadať kompetentných o legislatívne zmeny. Táto téma rezonovala v utorok 29. septembra 2015 aj na diskusnom fóre v Panoramatickom 3D kine, ktoré sa konalo v deň tretieho výročia pochodu za prehĺbenie práv slušných ľudí.

Pochod, ktorý svojou účasťou podporilo viac ako 3-tisíc ľudí, bol jedným z prvým krokov, ktorými sa Partizánske vydalo na cestu za prehĺbením práv slušných ľudí. Nadväzovala naň petícia, v ktorej sa podarilo získať cez 43-tisíc podpisov. Iniciátori v nej okrem sprísnených legislatívnych postihov voči asociálom žiadali zníženie trestnoprávnej zodpovednosti maloletých na 12 rokov, trestnoprávne postihy rodičov za trestné činy ich detí a vyplácanie sociálnych dávok podmienené vykonanou prácou poberateľa sociálnej dávky. Na pôde parlamentu napokon boli prijaté opatrenia, ktoré sčasti reflektovali aj túto petičnú akciu. Od roku 2014 je vyplácanie sociálnych dávok podmienené pracovným výkonom v rozsahu minimálne 32 hodín mesačne. „Budeme opätovne žiadať a apelovať, aby sa budúca vláda zaoberala otázkou zníženia vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti detí aj trestnoprávnou zodpovednosťou rodičov za brutálne trestné činy svojich detí. A potom, čo je veľmi dôležité, a to žiadame už od minulého roka, aby sa politici zaoberali témou obmedzenia užívateľských a vlastníckych práv vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré sú prenajímané asociálom, alebo samotní majitelia sa správajú asociálne,“ povedal na diskusnom fóre primátor mesta Jozef Božik. Samospráva v Partizánskom chce otvoriť aj otázku internátnych škôl pre deti z neprispôsobivých rodín, v ktorých by sa učili slušnému správaniu. Rovnako navrhuje aj zriadenie internátnych zariadení na prevýchovu dospelých. „V týchto zariadeniach by bol zabezpečený permanentný dozor, dohľad. Pokiaľ by bolo potrebné a ten človek sa bude správať nezodpovedne, tak mestský alebo štátny policajt, ale aj správca, by mohol použiť donucovacie prostriedky, aby si vynútil nielen pozornosť, ale aj zodpovedné správanie,” vysvetlil Božik.

V snahe eliminovať asociálne správanie sa niektorých spoluobčanov zaviedlo mesto od roku 2011 viaceré opatrenia. Okrem iného zvýšilo počet príslušníkov mestskej polície, vrátane prijatia psovoda, začalo robiť legálne zvukové záznamy v budovách mestského úradu a správy majetku mesta, rozšírilo mestský kamerový systém, zriadilo rómske občianske hliadky a v neposlednom rade prijalo zásadu trikrát a dosť. Tá spočíva v tom, že pokiaľ sa nájomník mestského bytu dopustí trikrát prehrešku, či už v rovine správania sa alebo neplatenia nájomného, je z bytu deložovaný. „Za posledné tri roky sme deložovali 119 rodín. Pristúpili sme aj k uzatvoreniu dvoch mestských bytových domov, z ktorých jeden sme vzhľadom na jeho katastrofálny stav aj asanovali,” uviedla Jarmila Machová, poverená riaditeľka Správy majetku mesta Partizánske. Ako tiež dodala, z prijatých opatrení sa osvedčilo aj uzatváranie nájomných zmlúv na dobu určitú. Práve toto opatrenie prevzali do praxe aj v Bánovciach nad Bebravou. „Narábanie s nájomnými zmluvami je veľmi rýchlo aplikovateľné do praxe, kde je možné nájomné zmluvy dať len krátkodobé na jeden, dva mesiace. A ak si nájomník plní všetky svoje povinnosti, tak sa mu nájom môže automaticky predlžovať,“ uviedol zástupca primátora mesta Bánovce nad Bebravou Peter Bulík.

Občanom v núdzi, či sociálne odkázaným občanom, ktorí chcú svoju situáciu riešiť, sa mesto snaží v maximálnej možnej miere vychádzať v ústrety. Nástroje sociálnej pomoci, ktoré má mesto v takýchto prípadoch k dispozícii, prezentovala prednostka MsÚ v Partizánskom Dáša Jakubíková, ktorá je poverená aj vedením oddelenia sociálnych vecí. Na margo tejto problematiky uviedla aj viacero príkladov z praxe terénnych sociálnych pracovníčok.

Primátor je presvedčený, že mesto sa pred tromi rokmi vydalo správnou cestou: „Mesto Partizánske rozdeľuje ľudí len na dve kategórie, slušných a neslušných, resp. na platiacich a neplatiacich. A je veľmi dôležité, aby sa mesto vždy vedelo jednoznačne vymedziť voči tým neslušným a neplatiacim.“

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...