Partizánčanov čaká rok skromnosti

Imperatív ŠETRIŤ najvýstižnejšie charakterizuje prípravu budúcoročných rozpočtov samospráv. Niekoľkokrát bol zdôraznený aj v utorok 6. novembra 2012 na workshope k tvorbe rozpočtu mesta Partizánske na rok 2013. Na pozvanie primátora sa na ňom stretli nielen riaditelia mestských organizácií a vedúci oddelení mestského úradu, ale aj predstavitelia najvyššieho orgánu mesta – poslanci mestského zastupiteľstva.

Maximálnu obozretnosť pri príprave rozpočtu pri prognózovaní ekonomicky veľmi ťažkého roka 2013 prezentoval vo svojom úvodnom vystúpení primátor Jozef Božik. Oproti roku 2012, kedy mesto vynaložilo na rozvoj veľa vlastných investícií, bude budúci rokom skromnosti. Jedinou navýšenou kapitolou je kapitola na činnosť mestskej polície. Bezpečnosť občanov zvýši jej posilnenie o štyroch nových členov a policajného psa. Mesto chce pokračovať v dobrom a efektívnom hospodárení tak, ako to v týchto dňoch pri ukončení kontroly skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad.

S filozofiou koncipovania rozpočtu informovala prítomných prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Tá spočíva v hlavnej premise – v znížení príjmov mesta a potrebe šetriť. V zmysle uzatvoreného memoranda o šetrení medzi Vládou SR a ZMOS-om musí mesto ušetriť v budúcom roku 492 731 eur oproti rozpočtu 2012. Z jej prezentácie dostali poslanci obraz o očakávaných príjmoch a výdavkoch, o zaradených i nezaradených investíciách i čerpaní rezervného fondu. Konečná podoba budúcoročného rozpočtu bude predložená poslancom na schválenie na decembrovej schôdzi MsZ. Poslanci k jeho pracovnej verzii na workshope nemali zásadné námietky, plne chápu ekonomickú situáciu, rozdielny názor majú v priorite rekonštrukcie či budovaní mestských komunikácií. Kým v tomto smere je na mieste viac tolerantnosti, prípustná nebude v neuhradených pohľadávkach voči mestu, razantne vymáhaných aj formou exekúcií.  

Text a foto: A Babčanová

Môže sa Vám ešte páčiť...