Parkovanie v centre Partizánskeho bude spoplatnené

V centrálnej zóne mesta Partizánske sa už parkovať zadarmo nebude. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzenom území mesta schválili v utorok 22. októbra 2019 na svojom rokovaní poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom.

„Ako potvrdili prieskumy, ktoré boli realizované, vyťaženosť alebo obsadenosť parkovacích miest v centre mesta je dlhodobo už nad rámec únosnosti, to znamená, že trvale to blokujú ľudia, ktorí do Partizánskeho dochádzajú za prácou alebo za návštevami, a nie občania mesta,“ zdôvodnil zástupca prednostky MsÚ a gestor parkovacieho systému Miloš Marko. Primárnym cieľom navrhovaného VZN je zavedenie poriadku do parkovania vozidiel na parkovacích plochách a uliciach. Zapracované boli do neho zmeny, ako napríklad doplnenie práva odmietnuť vydanie alebo zrušiť rezidentskú kartu “občan, podnikateľ a návšteva”, ak sa zistí, že bola vydaná na základe nepravdivých údajov bez nároku na vrátenie poplatku.

VZN nadobúda účinnosť od 1. januára 2020 s tým, že povinnosť úhrady formou SMS, mobilnou aplikáciou alebo jednorazovou parkovacou kartou bude od 1. februára 2020. Rezidentské karty budú tiež vydávané s platnosťou najskôr od 1. februára budúceho roka. Okrem toho bola na rokovaní zastupiteľstva schválená nižšia sadzba pre jednorazovú parkovaciu kartu z pôvodných 0,70 eur na 0,60 eur na hodinu.

Majitelia elektromobilov sa nepotešia

Do všeobecne záväzného nariadenia boli sčasti alebo úplne zapracované aj pripomienky, ktoré vzišli z verejného stretnutia s občanmi, ktoré sa konalo 9. októbra v Mestskom 3D kine a tiež návrhy z pripomienkového konania doručené na mestský úrad. Akceptovaná bola požiadavka spoplatniť parkovanie aj pre autá na elektrický pohon, zapracovaný do VZN bol bod, ktorý hovorí, že od platenia parkovného sú oslobodené vozidlá odstavené na vyhradených miestach pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na základe pripomienky od občana budú mať špeciálny štatút miesta nielen pred Mestským úradom, ale aj pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde budú musieť uhradiť parkovné všetci, vrátane rezidentov.

Zapracovaná do materiálu bola požiadavka od obyvateľov bytových domov na ul. Generála Svobodu č. 720 a 766, aby aj tieto domy boli zaradené do mestskej parkovacej zóny. Vyhovené bolo tiež podnetu na jednoznačné určenie hranice mestskej parkovacej zóny konkrétnym vymenovaním obytných blokov. Samospráva predpokladá, že systém regulovaného státia sa postupne rozšíri aj do iných častí mesta.

Prevádzková doba spoplatneného parkovania v mestskej parkovacej zóne v Partizánskom bude každý pracovný deň (pondelok – piatok) v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. Parkovacie miesta nebudú strážené. Zaplatenie parkovného prostredníctvom SMS je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Postup zaplatenia formou SMS bude uvedený na informačných tabuliach, ktoré budú umiestnené pri parkovacích miestach, respektíve na www.parkovaniepartizanske.sk.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...