Odpadu sa môžete zbaviť už aj v zbernom dvore

 

Nepotrebného skla, drobného stavebného odpadu či opotrebovaných pneumatík sa môžete od 1. marca 2011 bezplatne zbavovať v zbernom dvore na sídlisku Šípok (areál Strediska separovaného zberu odpadov Technických služieb mesta Partizánske, s.r.o. (TSM)).

Brána zberného dvora na Šípku, ktorého prevádzkovateľom sú TSM, s.r.o., bude pre verejnosť otvorená v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok od 6. do 14. hodiny, v stredu od 8. do 16. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. „Otvorenie zberného dvora  vychádza z potreby zberu separovaného odpadu a zhodnocovania druhotných surovín z domácností. Okrem pravidelného vrecového a kontajnerového zberu odpadu sme sa preto rozhodli občanom ponúknuť aj možnosť zbavovať sa odpadu donáškovým systémom v zbernom dvore. Týmto spôsobom chceme tiež eliminovať vznik čiernych skládok v meste a umožniť občanom, aby sa odpadu zbavovali legálne a nepotrebné skrine či obkladačky nekončili vyhodené pri kontajneroch,“ zdôraznil primátor Jozef Božik.   

Zberný dvor môžu bezplatne využívať obyvatelia Partizánskeho s trvalým pobytom v mestea a občania s prechodným pobytom v meste, ktorí majú uhradené miestne poplatky za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO). Odpad sa bude v zbernom dvore preberať len od fyzických osôb (nepodnikateľov) na základe predloženého občianskeho preukazu. Pri odovzdaní povolených druhov odpadu, okrem DSO, je hmotnostný limit na osobu neobmedzený. Maximálny ročný objem odovzdaného DSO je obmedzený na 1 m3 na obyvateľa. V prípade prekročenia tohto limitu je občan povinný odovzdanie odpadu uhradiť.

V zbernom dvore je možné odovzdať: objemný odpad (napr. nábytok), triedené zložky KO (papier, sklo, kovové obaly, kovy, plasty, tetrapacky), opotrebované pneumatiky, drobný stavebný odpad (odpad z bežných udržiavacích prác – obkladačky, stavebná suť…), orezy z drevín (konáre) a motorové oleje. V blízkej dobe bude v zbernom dvore otvorený aj sklad nebezpečného odpadu, kde sa občania budú môcť zbavovať aj ďalšieho nebezpečného odpadu  – batérií, akumulátorov, rozpúšťadiel, lepidiel, farieb, žiariviek a vyradených elektronických a elektrických zariadení.  

 

Môže sa Vám ešte páčiť...