Odborníci diskutovali o sociálnych a zdravotníckych problémoch regiónu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety n. o. Bratislava, detašované pracovisko sv. Cyrila a Metóda v Partizánskom usporiadala v piatok 27. mája 2011 v panoramatickom kine II. vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Sociálne a zdravotnícke problémy hornonitrianskeho regiónu. Stretli sa na nej odborníci, pedagógovia, poslanci VÚC i študenti vysokej školy.

Cieľom konferencie, ktorú viedol vedúci pracoviska profesor Miron Šramka,  bolo riešiť sociálne a zdravotnícke problémy regiónu. „Len v Trenčianskom samosprávnom kraji v súčasnosti žije 100 tisíc obyvateľov vo veku nad 65 rokov, ktorí sú potencionálnymi klientmi  pre sieť  sociálnej a zdravotníckej starostlivosti. Z tohto pohľadu oceňujem zameranie detašovaného pracoviska vysokej školy, ktoré už pripravilo do praxe i na  ďalšie štúdium prvých absolventov – bakalárov v odbore sociálnej práce. V našom meste už v  Domove dôchodcov – Domove sociálnych služieb, podobne ako v Domove n. o. poskytujú primeranú zdravotnú a sociálnu starostlivosť odkázaným spoluobčanom,“ povedal v úvode konferencie primátor mesta Jozef Božik.  O zosúlaďovaní nášho vysokoškolského vzdelávania a ďalšom rozvoji školstva  v európskom prostredí informoval účastníkov konferencie Jozef Habánik. Ako povedal, čím skôr budeme realizovať legislatívne a kvalitatívne zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese, tým budeme mať lepšie pripravených absolventov pre uplatnenie na trhu práce. Školy sa musia zamerať na kvalitnú prípravu absolventov v odboroch, ktoré sú najviac potrebné, a ktorých absolventi nájdu uplatnenie v hospodárskej praxi, vede, či výskume. Pri hodnotení  kvality poskytovaného vzdelávania sa bude posudzovať celkový kredit absolventa a jeho uplatnenie na trhu práce.  Na jeho vystúpenie nadviazal aj primátor: „Činnosť vysokých škôl u nás hodnotí akreditačná komisia, ktorá je poradným orgánom vlády. V  zahraničí hodnotí jedna, alebo viac nezávislých agentúr, preto je hodnotenie objektívnejšie.  Každý absolvent vysokej školy si musí uvedomiť, že sa mu nemusí podariť nájsť uplatnenie v odbore, ktorý vyštudoval. Napriek tomu sa nevyhne rozširovaniu svojho rozhľadu a zvyšovaniu odbornosti v oblasti, v ktorej pracuje v rámci celoživotného vzdelávania.“

O reforme zdravotníctva v procese verejnej správy hovoril aj tajomník vysokej školy Michal Valach. V súvislosti s činnosťou vysokej školy zdôraznil, že napriek počiatočným problémom sa podarilo pozdvihnúť kredit detašovaného pracoviska vysokej školy v Partizánskom. Pracovisko dostalo možnosť otvoriť bakalárske diaľkové štúdium v odbore ošetrovateľstvo a  vysoká škola má medzinárodnú akreditáciu. Od svojho vzniku pripravilo detašované pracovisko vysokej školy v našom meste už štvrtú vedecko-odbornú konferenciu. Po ďalších odborných prednáškach a posterových prezentáciách sa uskutočnilo vyhodnotenie konferencie.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...