Obyvatelia Štrkovca chcú čistejšie ulice a častejší odvoz odpadu

O problémoch s preplnenými veľkoobjemovými kontajnermi na odpad a neporiadku na verejných priestranstvách diskutovali obyvatelia Štrkovca s primátorom mesta Jozefom Božikom na verejnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 14. marca 2011 v jedálni ZŠ Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici.

 

Primátor už tradične v úvode stretnutia priblížil investičné aktivity a rozvojové zámery mesta. V rámci mestskej časti Štrkovec zdôraznil najmä rekonštrukciu križovatky na spojnici ulíc Hrnčírikova, Moyzesova a Jesenského. Na margo zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a poriadku v meste vyzdvihol význam  spoločného stretnutia s policajnými zložkami v Partizánskom, vytvorenie komisie pre ochranu verejného poriadku, vybudovanie pracoviska mestskej polície na sídlisku Šípok, zriadenie občianskych  hliadok, pôsobenie  policajného preventivistu na školách a prípravu všeobecne záväzných nariadení o používaní pyrotechniky a požívaní alkoholu na verejných priestranstvách. „Všetky tieto opatrenia by mali prispieť k čistejšiemu prostrediu, poriadku a väčšej disciplinovanosti menej prispôsobivých občanov v našom meste,“ zdôraznil primátor. 

Najväčší okruh pripomienok obyvateľov Štrkovca bol zameraný na životné prostredie, čistenie komunikácií a kanalizácie, výrub stromov a umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov. V tejto súvislosti občania požadovali vyprázdňovanie kontajnerov bezprostredne po naložení, čo znamená aj v priebehu víkendov podľa akútnej situácie. Občania však boli upozornení, aby neumiestňovali odpad okolo preplnených kontajnerov, ale počkali na ich vyprázdnenie. Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková ubezpečila občanov, ktorí podávali žiadosti o výrub stromov, že mesto pripravuje nový systém v časovom podávaní,  posudzovaní a realizácií žiadostí k spokojnosti všetkých žiadateľov.

Predovšetkým rodičov detí by potešilo, keby sa urobil poriadok s parkovaním osobných vozidiel pred školou na Obuvníckej ulici.   

V ďalších občianskych pripomienkach sa obyvatelia Štrkovca  dožadovali opráv poškodených a vybudovania nových chodníkov, úprav priestranstiev a vybudovania nových prechodov pre chodcov  na uliciach v okolí Námestia mieru a na Štrkovci. „Limitujúcim faktorom  v investičnej oblasti mesta  je obmedzené množstvo  finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu môžeme skutočne riešiť len najakútnejšie a havarijné situácie,“ dodal primátor. 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...