Obyvatelia mestskej časti Luhy II majú vytýčené štyri základné priority

V rámci siedmeho verejného stretnutia primátora mesta Jozefa Božika s občanmi, ktoré sa uskutočnilo v utorok 22. marca 2011 v jedálni ZŠ s MŠ Veľká okružná, sa k aktuálnym problémom a prioritám rozvoja mesta vyjadrovali obyvatelia mestskej časti Luhy II.

Štyri najväčšie problémy, ktoré trápia obyvateľov tejto mestskej časti, predostrela v úvode stretnutia predsedníčka VMČ Luhy II Mária Jančová. Týkajú sa potreby zvýšenia bezpečnosti na sídlisku, vybudovania nových parkovacích miest a rekonštrukcie komunikácií, možnosti využitia stredného traktu bývalej materskej školy a tiež potreby oplotenia športového areálu pri základnej škole. Na jej slová nadviazal primátor informáciou nielen o prebiehajúcich a plánovaných investičných zámeroch samosprávy, ale aj informáciou a o aktivitách, ktoré mesto v poslednej dobe podniklo najmä v súvislosti so zvýšením bezpečnosti a poriadku v meste, medzi ktorými je vytvorenie komisie pre ochranu verejného poriadku, vybudovanie pracoviska mestskej polície na Šípku, zriadenie občianskych hliadok či pôsobenie policajného preventivistu na školách. „V každej mestskej časti sa snažíme aj prostredníctvom týchto interaktívnych stretnutí monitorovať problémy, ktoré trápia občanov. Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky sa však snažíme riešiť v prvom rade tie, ktoré sú z pohľadu občanov danej mestskej časti najprioritnejšie,“ vysvetlil primátor.

Potreba vybudovania nových parkovacích miest a nutnosť rekonštrukcie miestnych komunikácií rezonovali aj v diskusií. „Pri najbližšom zostavovaní  mestského rozpočtu budem iniciovať návrh, aby sa financie jednotlivým mestským častiam prerozdeľovali s prihliadnutím na počet ich obyvateľov, ktorí rozhodnú aj o ich použití. Pokiaľ sa väčšina občanov na Luhoch II rozhodne, že sa tieto peniaze použijú práve na rekonštrukciu komunikácií, tak to budeme rešpektovať,“ zdôraznil primátor.

Občania v rámci diskusie upozornili okrem iného aj na neosvetlenú plochu medzi novovybudovanými garážami pred bývalým obvodným oddelením štátnej polície a tiež neosvetlený priestor pred týmto objektom, kde sa vo večerných hodinách stretáva mládež a dochádza tu k častému rušeniu nočného pokoja. Občianske pripomienky smerovali aj k problematike znečistených verejných priestranstiev od psích exkrementov a popíjaniu alkoholu pri potravinách. „V tejto súvislosti pripravujeme na aprílovom zasadnutí okrem nových všeobecných nariadení o predaji bytových a nebytových priestorov aj nové všeobecne záväzné nariadenia o predaji a požívaní alkoholu na verejných priestranstvách, ale aj o pyrotechnike. Takisto v apríli chceme zriadiť linku čistoty a poriadku, kde budú môcť občania nahlasovať čierne skládky a upozorňovať na neporiadok v meste. V súvislosti so znečistenými priestranstvami od psích exkrementov zorganizujeme stretnutie so psičkármi, ktorým ponúkneme viaceré možnosti, ako tento veľký problém riešiť,“ dodal primátor.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...