Obyvatelia Luhov I sa zaujímali aj o spoplatnenie parkovísk v meste

Súhrn prefinancovaných a preinvestovaných finančných prostriedkov v mestskej časti Luhy I za uplynulý rok bol jednou z prvých informácií, ktorú sa jej obyvatelia dozvedeli v pondelok 26. marca 2012 na verejnom stretnutí s primátorom mesta Jozef Božikom.

 

 „Na opravy ciest a chodníkov, cestnej kanalizácie, zimnú údržbu, strojové zametanie ulíc, opravy dopravného značenia i verejného osvetlenia bolo vynaložených 44 250 €. Na výruby a ošetrenie drevín, údržbu zelene a detského ihriska ďalších 24 570 €. Investície v tejto mestskej časti predstavovali celkovo 87 591 €, z ktorých 58 008 € išlo do modernizácie panoramatického kina, cez 25 000 € si vyžiadala rekonštrukcia strechy na obytnom bloku č. 945, vrátane dobudovania priľahlého chodníka a 4 500 € eur bolo použitých na opravu strechy a zateplenie MŠ Malá okružná,“ priblížil občanom konkrétne využitie finančných prostriedkov v celkovom objeme 156 411 € primátor, po ktorom si prítomní vypočuli odpočet riešenia úloh z predchádzajúceho stretnutia. Ako vysvetlil zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko, pripomienky občanom k veľkému množstvu posypového štrku na komunikáciách sa riešia v súčasnosti strojovým čistením v jednotlivých častiach mesta. Pripomienky k poškodeným povrchom chodníkov po rekonštrukcii plynových rozvodov sa budú riešiť postupnou kolaudáciou plynového potrubia až do júna tohto roka. Požiadavka na spomaľovač pri ZŠ Nádražná bola dopravným inšpektorátom PZ SR zamietnutá, na blízkosť detského ihriska však upozorňuje vodičov už niekoľko dní  dopravná značka Pozor deti. Na predchádzajúcom stretnutí obyvateľov Luhov I zaujímalo spoplatňovanie parkovísk v meste, ku ktorému pristúpi samospráva po vypracovaní projektu a prijatí príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Ako ďalej odznelo, vybudovanie dodatočných chodníkov pri novej kruhovej križovatke nebude nateraz možné, nakoľko projekt bol realizovaný z eurofondov a najbližších päť rokov sa nemôže meniť, respektíve vylepšovať.

V rámci diskusie občania navrhli, aby mesto uvažovalo aj nad možnosťou obmedzeného parkovania viacerých vozidiel jedného majiteľa pred obytnými blokmi. Okrem iného odzneli sťažnosti na rušenie nočného pokoja pri obytnom bloku č. 833 a  pri pohostinstve  Dalas, najmä počas víkendov.  Obyvatelia Luhov I tiež pripomienkovali prepadnuté povrchy chodníkov pri bloku č. 873 a  neupravené kríky pri bloku č. 721. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...