Obyvatelia Centra upozornili na vyčíňanie neplnoletých vandalov z výškovej

Jesenné kolo verejných stretnutí s občanmi jednotlivých mestských častí ukončil primátor mesta Jozef Božik v pondelok 5. novembra 2012 otvorenou diskusiou s obyvateľmi Centra.  

 

Stretnutie, na ktorom nechýbali miestopríslušní poslanci, vedúci pracovníci mestského úradu a mestských organizácií, otvorila predsedníčka VMČ Centrum Helena Kúdelová. Pred odpočtom úloh z predchádzajúceho stretnutia primátor priblížil viac ako päťdesiatim prítomných obyvateľom Centra uskutočnené aj plánované aktivity samosprávy a predložil aj sumarizáciu finančných prostriedkov vynaložených v mestskej časti Centrum za prvý polrok. Táto suma, zahŕňajúca bežné výdavky a investície, sa vyšplhala na 114 703 €. Z nich bolo na bežné výdavky v rámci dopravy a životného prostredia použitých 74 500 €, zvyšné prostriedky boli investované do výmeny okien v MŠ na Makarenkovej ul. a do rekonštrukcie parkovísk pred budovou Obuvi a železničnou stanicou. V tejto súvislosti primátor zdôraznil, že na budúci rok bude mesto môcť vo svojej centrálnej časti, podobne ako v iných mestských častiach, preinvestovať len toľko finančných prostriedkov, koľko získa predajom nepotrebného mestského majetku v danej časti mesta.

 

 

O stave riešenia občianskych pripomienok z jarného stretnutia a z májového výjazdového dňa informoval zástupca prednostu MsÚ Štefan Hučko. Mesto rozšírilo a upravilo plochy na parkovanie pri obytných blokoch 638 a 637 na Februárovej ulici. V spolupráci s vlastníkom pozemku zabezpečilo vyčistenie areálu bývalých ubytovní pri rieke Nitre, ktorý však opäť znečisťujú bezdomovci. Začalo sa aj s opravami chodníkov na Nádražnej ulici, pri parkovisku na Komenského ulici budú umiestnené zatrávňovače a riešiť sa bude aj osvetlenie dvora pri obytnom bloku 638. Na detskom ihrisku na Škultétyho ulici boli urobené základné údržbárske práce, pričom o jeho ďalšom využití sa rozhodne v budúcom roku. V centrálnej časti mesta bolo spevnených a upravených niekoľko plôch, chodníkov, vstupov k obytným blokom a výjazdov z garáží. Naplánovaná je aj rekonštrukcia Jašíkovej ulice, ktorá bude rozšírená o zastavovací pruh. Požiadavkou o vydanie rezidenčných parkovacích kariet pre obyvateľov Komenského ulice sa bude radnica zaoberať v rámci celkového riešenia statického parkovania v meste.

 

 

V diskusii obyvatelia Strojárenskej ulice upozornili na chybu v dopravnom značení po jej nedávnom zjednosmernení, ktorá umožňuje parkovanie áut po oboch stranách ulice tak, že po nej niekedy nie je možný prejazd. Peter Minárik z Referátu miestnych komunikácií MsÚ prisľúbil túto chybu odstrániť a zároveň apeloval na vodičov, aby po ulici jazdili ohľaduplnejšie a pri parkovaní dodržiavali päťmetrový odstup od križovatky. Obyvatelia Nádražnej ulice opätovne žiadali opraviť prístupový chodník medzi blokmi 647 a 648, ktorý je pravidelne po dažďoch zaliaty vodou. Kritické slová občanov odzneli na adresu obyvateľov výškovej budovy na Námestí SNP, z ktorých mnohí nielenže porušujú domový poriadok, ale nemajú pod dohľadom ani správanie svojich detí. Tie sa okrem toho, že ničia centrálny park, zabávajú vyhadzovaním odpadkov  z vyšších poschodí alebo hádzaním gaštanov do ľudí či okien na susedných blokoch. Časť obyvateľov Jašíkovej ulice žiadala na stretnutí  o odkúpenie pozemkov pri osmidomkoch, ktoré využívajú ako záhradky. Ich predaj by bol však v rozpore s aktuálne platným všeobecne záväzným nariadením mesta, ktoré ho nepovoľuje kvôli inžinierskym sieťam.   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...