Obyvatelia centra požadujú úpravu priestranstiev po rozkopávkach

Diskusiou o problémoch a dianí v Partizánskom s obyvateľmi mestskej časti Centrum ukončil v pondelok 2. apríla 2012 primátor mesta Jozef Božik prvé tohtoročné kolo verejných stretnutí s občanmi.

 

Odpočtu plnenia úloh z predošlého stretnutia predchádzali opäť informácie o objeme  finančných prostriedkov,  ktoré v minulom roku mesto investovalo a použilo v správe mestskej časti Centrum. Ako povedal primátor, ich výška sa vyšplhala na 1 632 773 €. Z nich bolo na bežné finančné výdavky, ktoré súviseli  s opravami ciest a chodníkov, cestnej kanalizácie, opravami a údržbou verejného osvetlenia a dopravného značenia,  zimnou údržbou ciest a chodníkov, čistením ciest a chodníkov po zimnej údržbe, vynaložených 39 100 €. Na výruby a ošetrenie drevín, údržbu zelene vrátane novej výsadby a údržbu detského ihriska išlo ďalších  36 540 €. V rámci investičných akcií bolo  na obnovu centrálnej mestskej zóny použitých 1 528 500 €, na rekonštrukciu dvoch šatní v mestskej športovej hale 13 134 €  a  dvoch šatní FK Tempo  10 000 €. Vybudovanie kanalizačnej prípojky do Pampády stálo 3 541 € a oplotenie detského ihriska  pri tržnici 1 958 €.

Po sumarizácii finančných prostriedkov použitých v mestskej časti Centrum v minulom roku  informoval primátor spolu s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu a mestských organizácií prítomných o stave riešenia  úloh a pripomienok občanov z predchádzajúceho stretnutia.

Tie sa okrem iného týkali parkovania po oboch stranách Nádražnej ulice pri Slovenskej sporiteľmi, ktoré komplikovalo prejazd ostatným vozidlám, čo sa vyriešilo po otvorení novej kruhovej križovatky v centre mesta. Občania ďalej požadovali odstránenie dopravnej značky STOP pri výjazde z Tesca na hlavnú cestu, ktorú však dopravný inšpektorát PZ SR zamietol. Na základe upozornení občanov zvýšila mestská polícia kontrolnú činnosť na Komenského ulici pri bytovke č. 202 a č.203, kde sa zgrupujú a vyčíňajú asociáli a zamerala sa aj na kontrolovanie dodržiavania Zákazu státia vozidiel v križovatke ulíc Hviezdoslavova a Októbrova. Podnety občanov na neprispôsobivé  a nedisciplinované správanie sa niektorých obyvateľov výškovej budovy na Námestí SNP  riešila Správa majetku mesta zvolaním schôdze všetkých nájomníkov, na ktorej boli vyzvaní k prísnemu dodržiavaniu domového poriadku. Na základe rokovaní primátora so zástupcami SAD Prievidza bol obnovený autobusový spoj cez Nábrežnú ulici, ktorý takisto požadovali obyvatelia. 

V rámci diskusie sa občania opätovne zaujímali o úpravu chodníkov a verejných priestranstiev  po  rozkopávkach, súvisiacich s rekonštrukciou plynových rozvodov. Ako im bolo  vysvetlené, najskôr musí usadnúť zemina a až potom bude nasledovať konečná úprava týchto plôch. Na adresnejšie stanovenie termínov odstraňovania rozkopávok, ale aj na nedostatočnú odolnosť náterov na prechodoch pre chodcov upriamil pozornosť poslanec mestského zastupiteľstva za mestskú časť Centrum Juraj Krasula. Svojich spoluobčanov takisto vyzval, aby sa zapojili do aprílovej celomestskej brigády uprataním a vyčistením okolia pri svojich domoch a bytovkách. Obyvatelia ďalej poukázali na znečistený  priestor pri železničnej stanici za kontajnerovým boxom, ktorý patrí PDP Veľké Uherce, ako aj na znečistené lavičky po bezdomovcoch vo vestibule železničnej stanice. Obyvatelia počas diskusie  vyjadrili oprávnenú nespokojnosť s odvozom odpadu po výrube a opilovaní stromov. V tejto súvislosti však boli upozornení, aby akékoľvek zásahy do verejnej zelene konzultovali na mestskom úrade, podobne ako požiadavky na odvoz takéhoto odpadu. Tak ako aj v ostatných mestských častiach, nechýbali ani pripomienky občanov na zlý stav chodníkov, ciest či podnety na vybudovanie nových parkovacích  a odstavných plôch v meste.     

 

Môže sa Vám ešte páčiť...