Nové parkovacie plochy pribudli aj na Luhoch I

Luhy I boli v pondelok 3. novembra 2014 predposlednou mestskou časťou, v ktorej primátor Jozef Božik v rámci jesenného kola verejných stretnutí diskutoval s občanmi o dianí a problémoch v meste.

O sumár investičných, spoločenských i občianskych aktivít zrealizovaných v meste za ostatné štyri roky neboli ukrátení na poslednom verejnom stretnutí s primátorom v tomto volebnom období ani obyvatelia Luhov I. Úvodná bilancia zahŕňala aj prehľad kľúčových akcií, ktoré samospráva uskutočnila v rámci investičného rozvoja v tejto mestskej časti. V zmysle prioritných požiadaviek miestnych občanov na rozšírenie možnosti parkovania to bola najmä výstavba nových odstavných plôch na Ulici gen. Svobodu, pri materskej škole a v areáli Centra voľného času (CVČ). K pozitívnej zmene vzhľadu sídliska, ale i ku zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov prispela i rekonštrukcia budovy a okolitých spevnených plôch Domu služieb Luhy I, aktuálne finišujúca rekonštrukcia povrchu cesty a chodníkov na Malej okružnej, ako aj výstavba chodníka cez železničné priecestie smerom k nákupným centrám. Do konca roka bude ukončená oprava strechy na mestskom bytovom dome 833 na Družstevnej ulici aj prestavba jedného z pavilónov CVČ na komunitné centrum.  „V mestskom rozpočte sú už teraz vyčlenené prostriedky na rekonštrukciu pravostranného chodníka na Ul. gen. Svobodu, smerom od bloku 720 po blok 978. V neposlednom rade nás budúci rok čaká výstavba moderného športového centra v areáli miestnej základnej školy,“ doplnil primátor. V uplynulých mesiacoch sa radnica zaoberala aj podnetmi občanov z jarného stretnutia a z posledného výjazdového dňa na Luhoch I. Ku spokojnosti iniciátorov požiadaviek bol okrem iného opravený povrch parkoviska a príjazdovej cesty pri bloku 890, opílené kríky a opravené oplotenie na detskom ihrisku Bodkolienka, doplnená nová a opravená poškodená lavička pri blokoch 927 a 931. Ohľadne podnetov súvisiacich so špeciálnou základnou školou boli vyspravené najväčšie výtlky na prístupovej ceste ku zadnému vchodu, odstránené zvyšky oplotenia na múriku a po dohovore so zriaďovateľom školy bolo opravené aj zničené oplotenie areálu.

V druhej časti stretnutia sa dostali k slovu občania. Okrem poďakovania vedeniu mesta za odvedenú prácu zazneli aj nové požiadavky. Tie sa týkali napr. revitalizácie  parku pred Domom služieb Luhy I, vybudovania nového stojiska na kontajnery pri CVČ a odstavných plôch pri bloku 972, či častejších kontrol psičkárov zo strany mestskej polície. Pripomienky smerovali aj na kvalitu kosby a údržbu verejnej zelene, ako aj na asociálne správanie sa niektorých občanov. Po ročnej odmlke bolo témou diskusie opäť vyčíňanie zákazníkov prevádzky Dallas, ktorí najmä počas víkendov strpčujú život obyvateľom okolitých bytoviek. V tomto smere primátor prisľúbil riešiť situáciu aj spoločným rokovaním s majiteľkou prevádzky.

     

Môže sa Vám ešte páčiť...