Nemocnici by mal pomôcť strategický partner

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo v utorok 10. mája 2011 na mimoriadnom zasadnutí  vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na strategického partnera pre Nemocnicu s poliklinikou, n.o. Partizánske.

Nemocnica má v súčasnosti dlhy vo výške viac ako 760 tisíc eur voči dodávateľom a viac ako 430 tisíc eur voči mestu. Ekonomická situácia sa však zhoršuje z mesiaca na mesiac. „Nová objednávka od Všeobecnej zdravotnej poisťovne kráti rozpočet o ďalších 130 tisíc eur a od 1. júla tohto roka je avizované ďalšie zníženie, „ zdôraznil primátor Jozef Božik, ktorý v strategickom partnerovi nemocnice vidí začiatok ozdravného procesu nemocnice. Ako ďalej povedal, strategický partner by mal okrem iného do augusta vyplatiť záväzok nemocnice voči mestu a zároveň investovať do rozvoja nemocnice.

Podľa základných kritérií môže byť účastníkom verejnej obchodnej súťaže iba nezisková organizácia, resp. nadácia, ktorá prevádzkuje  aspoň jedno zariadenie obdobného charakteru a zároveň musí mať základné imanie minimálne 300 tisíc eur. „Transformácia nemocnice na akciovú spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzením, čo bola druhá možnosť, by znamenala iba predĺženie riešenia tohto stavu. V konečnom dôsledku by sme o niekoľko týždňov hľadali strategického partnera,“ povedal primátor mesta Jozef Božik. Potencionálny partner nemocnice sa okrem iného musí tiež zaviazať, že bude v nemocnici  poskytovať zdravotnú starostlivosť v štruktúre ako doteraz, t.j. ústavnú aj ambulantnú a zabezpečí nevyhnutnú rekonštrukciu pavilónov nemocnice. Mesto aj naďalej zostane vlastníkom nehnuteľného majetku nemocnice, pričom ich investorovi prenajme na 20 rokov s možnosťou opcie na ďalších päť rokov.

Termín uzávierky na predkladanie ponúk je do 14. júna 2011 do 14. hodiny. Výsledok verejnej obchodnej súťaže by mal byť predložený na schválenie 28. júna 2011 na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.     

  

Môže sa Vám ešte páčiť...