Návrh rozpočtu mesta pre rok 2013 prerokovával primátor na viacerých fórach

Prognózy odborníkov ohľadne ekonomickej situácie Slovenska na rok 2013, ktorá bude mať priamy dopad aj na hospodárenie mesta Partizánske, nie sú optimistické. Čaká nás ťažký rok, musíme šetriť. Aj preto sa primátor mesta Jozef Božik rozhodol, prvýkrát v histórii mesta, prerokovávať tvorbu budúcoročného rozpočtu mesta Partizánske nielen na workshope s mestskými poslancami, ale aj na tohto týždňových stretnutiach s členmi výborov mestských časti a s pracovníkmi v školstve a v sociálnych službách.     

Tak ako na nedávnom workshope k tvorbe rozpočtu pre rok 2013 s mestskými poslancami, prezentoval primátor aj na stretnutiach s členmi VMČ a s pracovníkmi v školstve a v sociálnych službách parametre, determinujúce hospodárenie nášho mesta v nadchádzajúcom roku. K nim patrí predovšetkým  vývoj výnosu dane z príjmov pre mestá, ktoré tvoria jednu z najdôležitejších položiek príjmovej časti  rozpočtu. Na základe doterajších zverejnených ukazovateľov, návrh rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2013 počíta z výškou podielových daní v objeme cca 5 mil. €, čo je až 38 % vlastných príjmov mesta. Ďalším parametrom, ovplyvňujúcim tvorbu nového rozpočtu, bolo memorandom o rozpočtovej  zodpovednosti, uzatvorené  medzi Vládou SR a ZMOS-om, v súlade s ktorým musí mesto usporiť vo výdavkoch  492 731 € oproti roku 2012. Ako v tejto súvislosti zdôraznil primátor, mesto bude skromnejšie najmä v investíciách, na ktoré vyčlenilo v novom rozpočte cca 850-tisíc €. Jedinou navýšenou kapitolou vo výdavkovej časti je činnosť mestskej polície, ktorá súvisí s prijatím štyroch nových členov a zakúpením policajného psa. „Nebudeme šetriť cestou znižovania miezd zamestnancov v školstve či v sociálnej oblasti, ani zvyšovaním miestnych poplatkov a daní z nehnuteľností, ako to robia niektoré mestá. Určitý objem finančných prostriedkov sa budeme snažiť získať predajom nepotrebného mestského majetku, ako aj z iných, fun draisingových zdrojov,  uviedol primátor.

Tvorbu a koncepciu rozpočtu pre rok 2013 vysvetlila podrobnejšie v prehľadnej prezentácii prednostka MsÚ Dáša Jakubíková: „Tvorba rozpočtu nebola ľahká, no napokon sa ho podarilo pripraviť v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, t.j. celkový aj bežný rozpočet musí byť prebytkový alebo vyrovnaný. V prípade Partizánskeho je celkový budúcoročný rozpočet mierne prebytkový, nakoľko príjmy predstavujú 13 383 545 € a výdavky 13 279 291 €“. Najväčšie príjmy predstavujú, po výnosoch z podielových daní, transfery zo štátneho rozpočtu cca 4, 5 mil., za nimi sú miestne dane a poplatky v sume takmer 2 mil. € a mesto počíta aj s dočerpaním prostriedkov z tohtoročného úveru a čerpanie z prekleňovacieho úveru, ktorý si chce zobrať, dohromady vo výške cca 900-tisíc €. Pri prehľade príjmovej časti navrhovaného rozpočtu  upozornila prednostka okrem iného na nezaradené príjmy z rezervného fondu, z prípadného predaja majetku či navýšenia poplatkov v materských školách alebo zavedenia parkovného v centrálnej zóne mesta.  Vo výdavkovej časti predstavuje najväčšiu položku cca 5,3 mil. € oblasť vzdelávania, ktorá zahŕňa výdavky ZŠ, MŠ, školských jedální, ZUŠ, CVČ, školských družín a ostatných mimoškolských zariadení. Ako podrobnejšie vysvetlila prednostka na stretnutí so zamestnancami v školstve a v sociálnych službách, na originálne kompetencie, ktoré pokrývajú výdavky MŠ so školskými jedálňami, školských klubov, školských jedálni pri ZŠ a ostatné mimoškolské zariadenia, je objem pridelených finančných prostriedkov z podielových daní nepostačujúci, a mesto pokrýva ich výdavky ešte aj z vlastných zdrojov. Sociálna oblasť predstavuje v rozpočte výdavky vo výške 1,6 mil. €, v ktorých je však zahrnutá aj dotácia na prevádzku zariadenia sociálnych služieb Domov a jeho vybavenie po ukončení výstavby vo výške cca 70-tisíc €. Prerokovanou kapitolou, veľmi podrobne na stretnutí s členmi VMČ, boli investície. Vo výdavkovej časti nového rozpočtu figuruje predovšetkým vybudovanie vodomerných šácht v bytoch v areáli nemocnice, výstavba Domu kultúry vo Veľkých Bieliciach, z úverových prostriedkov chce mesto vybudovať chodník na Kúpeľnej ulici, rekonštruovať ulicu R. Jašíka a zabezpečiť nový kamerový systém. “Realizácia ďalších investícií je podmienená objemom prostriedkov v rezervnom fonde, ktorého výška bude stanovená po uzatvorení rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2012,“ dodal primátor.  

Môže sa Vám ešte páčiť...