Návojovčania na stretnutí upozornil na množstvo kamiónov

 

V Kultúrnom dome v Návojovciach sa v pondelok 10. septembra 2011 konalo tretie kolo verejných stretnutí primátora mesta s občanmi tejto mestskej časti. Predsedníčka výboru mestskej časti v Návojovciach Iveta Matejová privítala primátora Jozefa Božika, prednostku Dášu Jakubíkovú a vedúcich pracovníkov mestského úradu.

Primátor mesta vo svojom úvodnom vystúpení zhodnotil vývoj v meste za obdobie od posledného tohtoročného aprílového stretnutia. Okrem iného poukázal na úspešný boj za záchranu nemocnice s poliklinikou, ktorú sa aj vďaka petičnej akcii, ktorú podporilo viac ako 20 000 obyvateľov okresu, podarilo udržať v nezmenenej prevádzke. Paralelne prebiehalo hľadanie strategického partnera, ktoré skončilo úspešne.  „Tento fakt je o to cennejší, že investor, ktorý vyhral transparentnú verejnú obchodnú súťaž, uhradí aj záväzky nemocnice voči mestu. Práve v našom meste máme jednu z piatich všeobecných nemocníc v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorá poskytuje a naďalej bude poskytovať komplexnú zdravotnícku starostlivosť,“ zdôraznil primátor. V ďalšej časti svojho vystúpenia informoval o presťahovaní mestského sociálneho zariadenia Domov n. o. do nevyužitých priestorov interného oddelenia   nemocnice s poliklinikou. Pôvodná budova je tak pripravená na plánovanú rekonštrukciu. Obyvateľom priblížil aj rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, ktorá by mala skončiť do konca roka, pričom kruhová križovatka pred železničnou stanicou bude dokončená v najbližších dňoch. Postup prác sťažilo nekvalitné podložie pod asfaltovým povrchom na pôvodnej komunikácii vedľa Domu kultúry. Občanom pripomenul tiež množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí, ktoré sa už stali súčasťou života mesta. „Mojou ambíciou je urobiť z nášho mesta mesto, kde to žije. Potešiteľné je, že aj napriek zvýšenému množstvu podujatí sme zatiaľ neminuli ani o euro naviac oproti rozpočtu, ktorý bol schválený ešte v minulom roku,“ zdôraznil primátor. Vyzdvihol tiež snahu vedenia mesta o otvorenosť a moderný prístup k občanovi, ktorú potvrdilo aj 9. miesto mesta v hodnotení slovenských miest na základe zverejňovania zmlúv na internete, ktoré vykonala organizácia Transparency International Slovensko.  V závere svojho vystúpenia sa venoval postupu prác pri protipovodňových opatreniach a čistení kanálov, ktoré sa realizujú práve v Návojovciach. Z kanálov sú odstránené hrubé nánosy hliny, ktoré svedčia o tom, že čistenie bolo rokmi zanedbané. Smutné je, že samotní občania kanály opätovne zanášajú odpadom.

Stretnutie pokračovalo informáciou o výsledkoch riešenia pripomienok občanov, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Aj na základe sťažnosti občanov na rýchlo jazdiace vozidlá bol inštalovaný merač rýchlosti, ktorý poskytuje údaje o rýchlosti prechádzajúcich vozidiel. Tieto údaje budú poskytnuté polícii pre plánovanie dopravno-bezpečnostných kontrol. Viktor Zábojník upozornil na množstvo kamiónov, ktoré mestskou časťou prechádzajú a spôsobujú škody na domoch.  Primátor mesta reagoval informáciou, že od 1. januára budúceho roku by mali byť na cestách   II. a III. triedy  osadené tabule obmedzujúce premávku vozidiel s nosnosťou nad 12 ton. Anna Csollárová z MsÚ informovala o zbere zeleného odpadu zo záhrad, ktorý je pripravený na 19.9. a 3.10. a spolu s prednostkou úradu žiadali občanov, aby boli disciplinovaní a odpad neumiestňovali na vyhradené miesto počas týždňa, ale iba v priebehu troch dní pred termínom jeho zberu. Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková informovala občanov o stave projektu protipovodňovej ochrany Návojoviec. Pôvodný, finančne náročný projekt, nebol zatiaľ zo strany environmentálneho fondu vyhodnotený, pre nový rok bude projekt  rozčlenený na tri samostatné časti a žiadosť o finančný príspevok bude podaná znovu. Medzitým sa však dokončí čistenie kanálov tak, aby bola vyčistená obytná časť Potočnej ulice a v súlade s pripomienkou občanov, bude čistenie pokračovať na kanáli pri cintoríne. Takisto prebehne druhá kosba brehov kanálov. Občanov zaujímalo, čo sa stane s finančnými prostriedkami z predaja ozdravného strediska. Primátor odpovedal, že sa bude snažiť presvedčiť poslancov, aby tieto peniaze boli použité v tejto mestskej časti.

Počas diskusie odzneli aj kritické slová, že mesto robí pre obyvateľov Návojoviec málo. Primátor mesta zdôraznil, že všetko čo sa robí v meste, je pre všetkých obyvateľov, aj keď konkrétna aktivita nie je umiestnená priamo v danej mestskej časti. Vedenie mesta berie vždy do úvahy názory poslancov a samotné rozhodovanie o finančných prostriedkoch sa deje na pôde mestského zastupiteľstva.  Zdôraznil, že pri zabezpečovaní  všestranného rozvoja mesta sa nezabúda ani na jeho integrované časti.   

 

                                                              

 

Môže sa Vám ešte páčiť...