Najväčšie investície na Luhoch I pôjdu do základnej školy

V stredu 6. mája 2015 sa uskutočnilo v poradí siedme jarné stretnutie primátora Jozefa Božika s občanmi mesta. O veciach verejných s predstaviteľmi samosprávy diskutovali obyvatelia mestskej časti Luhy I. 

Na úvodnú rekapituláciu investičných aktivít mesta v ostatných mesiacoch nadviazal primátor informáciami o zámeroch samosprávy v jednotlivých mestských častiach v nadchádzajúcom období. Tie aj v prípade Luhov I vychádzajú z predostretých návrhov výboru mestskej časti. Okrem práve realizovanej modernizácie kinosály dostala na Luhoch I odsúhlasením v mestskom zastupiteľstve zelenú na tento rok oprava striech na objektoch centra voľného času, ako i rekonštrukcia chodníka na Ulici gen. Svobodu a detského ihriska Bodkolienka. Najväčší balík finančných prostriedkov je viazaný na Základnú školu Radovana Kaufmana. V jej areáli má v nasledujúcich mesiacoch vyrásť moderné športové centrum, na ktoré mesto získalo grant 800-tisíc eur z dánskej nadácie Velux. Zvyšné náklady na projekt, v celkovej hodnote viac ako jeden milión eur, uhradí mesto  zo svojho rozpočtu. Najväčšiu základnú školu v meste tento rok zároveň čaká výmena okien, financovaná z prostriedkov ministerstva školstva určených na havarijné situácie.

Vzhľadom na nemalý objem financií, ktoré pôjdu na realizáciu vytýčených priorít na Luhoch I, nemôžu miestni občania počítať s naplnením všetkých predostretých požiadaviek. Týka sa to najmä výstavby nových parkovacích plôch pri bloku č. 972, požadovanej na predchádzajúcom stretnutí, ale i nových podnetov, medzi ktorými boli rekonštrukcie komunikácií, vybudovanie chodníka pri bloku č. 873 smerom k parkovisku za CBA, či obnovenie oplotenia školského areálu. Pri odpočte úloh a v následnej diskusii dostali občania aj uspokojivejšie odpovede. Požadované vybudovanie stojiska na kontajnery pri centre voľného času je plánované v tomto roku, problém by nemal byť ani s premiestením kontajneru pri bloku č. 873 na iné miesto. Vyznačenie stojísk na parkoviskách bude súčasťou obnovy vodorovného dopravného značenia, ktorá sa bude realizovať postupne v celom meste.

V rámci diskusie bola okrem iného opäť otvorená téma topoľov na Nádražnej ulici. Otázku ich odstránenia či neodstránenia mesto intenzívne rieši už od roku 2012. Ako informovala na stretnutí Andrea Bencelová z Referátu životného prostredia a dopravy MsÚ, stanovisko dendrológa je jednoznačné. Na základe obhliadky z marca tohto roka, odporúča výrub len v dvoch prípadoch. Ostatné stromy je však potrebné odborne ošetriť.

Môže sa Vám ešte páčiť...