Na projekt zhodnocovania odpadu chce mesto získať prostriedky z fondov Európskej únie

Mesto Partizánske plánuje prostredníctvom Technických služieb mesta Partizánske (TSM) vybudovať zariadenie na úpravu zmesového komunálneho odpadu za účelom jeho ďalšieho využitia. Mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní schválili uznesenie, v ktorom valnému zhromaždeniu TSM odporučili schváliť podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt a zabezpečiť jeho spolufinancovanie. 

Prevádzka na drvenie a triedenie zmesového komunálneho odpadu s účelom zníženia množstva odpadu ukladaného na skládku, zhodnotenia vyseparovaných zložiek a získania druhotnej suroviny v podobe tuhého alternatívneho paliva by mala vyrásť v areáli bývalých závodov. Nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 6 miliónov eur na jej realizáciu chce mesto získať z Operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovanie samosprávy bude predstavovať 5 % z celkových výdavkov, čo predstavuje  sumu vo výške približne 316-tisíc eur. „V rámci aktuálnej výzvy sa chceme prostredníctvom technických služieb mesta uchádzať o vybudovanie zariadenia, ktorého výsledkom by malo byť zníženie objemu skládkovaného odpadu. Technológia, ktorá bude inštalovaná, bude znamenať, že komunálny odpad sa nebude voziť priamo na skládku, ale sa bude drviť a po rozdrvení sa budú vyťahovať jednotlivé frakcie, ktoré sa dajú ešte ďalej zhodnotiť, ako napríklad kovy alebo biologický rozložiteľný odpad,“ priblížila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková s tým, že na konci sa zostatkový odpad pomelie na frakciu, ktorá je spaľovateľná v cementárenských peciach. Takýto projekt funguje napríklad aj v Hornom Hričove, pričom zo skúsenosti prevádzkovateľa vyplýva, že takýmto spôsobom sa dá zhodnotiť až 60 % komunálneho odpadu. „Funguje to tak, že cementárne prostredníctvom svojej spoločnosti tuhé alternatívne palivo odvážajú a spoluspaľujú ho vo svojich cementárenských peciach. Odvoz je podľa energetickej kvality paliva buď bezplatný alebo mierne finančne ohodnotený,“ vysvetlila prednostka. Podľa jej slov v prípade získania nenávratného finančného príspevku v rámci dotačnej schémy mesto vyrieši niekoľko problémov. „V roku 2020 nám dochádza životnosť vlastnej skládky, ktorú prevádzkujeme. Napriek tomu ešte bude 40 % odpadu, ktorý musíme ukladať, ale ak budeme budovať ďalšiu skládku, jej kapacitná potreba bude výrazne nižšia,“ uviedla ako príklad. „Kapacita, ktorú budeme využívať, znamená, že linka nebude musieť byť v prevádzke každý deň, respektíve, že odpad, ktorý sa bude dovážať, budeme schopní spracovávať priebežne bez toho, aby sa tam robili veľké skladové zásoby,“ skonštatovala prednostka. Predpokladá sa, že linka by mohla byť uvedená do prevádzky v roku 2020.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...