Na Luhoch II sa prioritne investovalo v oblasti dopravy

Obyvateľov mestskej časti Luhy II pozval primátor Jozef Božik na posledné spoločné stretnutie  v tomto volebnom období v pondelok 27. októbra 2014. Hovorilo sa na ňom aj o napĺňaní prioritných požiadaviek miestnych občanov, medzi ktorými rezonovali opravy miestnych komunikácií a vybudovanie nových parkovacích miest.   

Nedostatok parkovacích miest, poškodené cesty či absentujúce chodníky sú dlhodobo  pripomienkované občanmi vo všetkých častiach mesta. Na zlepšenie tohto stavu bola zameraná aj väčšina zo 110 investičných akcií, zrealizovaných v meste za ostatné štyri roky. „Okrem rekonštrukcie zložitej križovatky na Hrnčírikovej ulici a budovania nových priechodov pre chodcov cez štátnu cestu 1/64 sme urobili veľkoplošné opravy na deviatich úsekoch miestnych komunikácii a osemnástich chodníkoch. V meste pribudlo osem úplne nových chodníkov a viac ako 400 parkovacích miest,“ zdôraznil primátor. V oblasti dopravy sa výrazne investovalo aj na Luhoch. Jednou z prioritných aktivít bola nedávno ukončená rekonštrukcia cesty a chodníka na Veľkej okružnej, v úseku od spojnice s Malou okružnou po obytný blok č. 1106. Podľa požiadaviek občanov sa zvýšili aj možnosti parkovania, a to vybudovaním 50 nových odstavných plôch na ulici Veľká okružná. V rámci celej lokality Luhov je pre jej obyvateľov nemenej dôležitá aj prebiehajúca rekonštrukcia cesty a obojstranných chodníkov na Malej okružnej, ako i novovybudovaný chodník cez železničné priecestie smerom k nákupným centrám. Vychádzajúc z ďalších požiadaviek občanov zabezpečilo mesto okrem iného oplotenie areálu základnej školy, osvetlenie lávky cez rieku Nitricu, osadenie nových lavičiek na sídlisku, vytvorilo podmienky pre vznik nových tried školského klubu detí a investovalo aj do revitalizácie detských ihrísk. Bez odozvy neostali ani podnety z jarného stretnutia. Ako uviedla pri odpočte ich plnenia prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková, v zmysle požiadaviek boli urobené orezy konárov stromov nad parkoviskami, opravené a doplnené kanalizačné poklopy, odstránené časti hracích prvkov detského ihriska za blokom č. 1129, doplnené tabule so zákazom vodenia psov a zákazom fajčiť pri detských ihriskách a upravené nábehy pri prevádzke Ulita. V diskusných príspevkoch padli okrem slov vďaky za splnené požiadavky aj viaceré pripomienky. Občania upozornili napr. na poškodené oplotenie školského areálu, poruchu verejného osvetlenia, ale i na obmedzený prechod po chodníku na Ulici gen. Svobodu pred blokom č. 721, pretože na ňom pravidelne parkujú autá. Tento problém by sa mal podľa primátora vyriešiť po pripravovanej rekonštrukcii chodníka. Obyvateľov Luhov tiež trápia niektoré zákazové dopravné značky, ktoré najmä cyklistom komplikujú pohyb po meste, ale aj to, že napriek novým odstavným plochám parkujú niektorí vodiči na trávnikoch. Hovorilo sa opäť aj možnosti odpredaja bývalého objektu materskej školy a o potrebe vyregulovania kúrenia v priestoroch základnej školy. Zazneli aj sťažnosti na margo kvality tohtoročnej kosby na sídlisku, na dlhodobo neodstránený veľkoobjemový odpad pri kontajneroch i niekoľko nových požiadaviek na opílenie drevín.  

Môže sa Vám ešte páčiť...