Na Luhoch I pribudnú ďalšie spomaľovače

Séria jesenných verejných stretnutí primátora mesta Jozefa Božika s občanmi pokračovala v pondelok 29. októbra 2012 v mestskej časti Luhy I. Pozvanie na otvorenú diskusiu s vedením mesta do jedálne ZŠ Nádražná prijalo približne päťdesiat miestnych obyvateľov.    

Do úvodnej rekapitulácie zrealizovaných aktivít mesta zahrnul primátor aj informáciu o objeme finančných prostriedkov, vynaložených na bežné výdavky a investície v mestskej časti Luhy I za prvý polrok. Ich výška presiahla 93-tisíc €, z ktorých 53-tisíc € predstavovali bežné výdavky na dopravu a životné prostredie. Zvyšných 40-tisíc € bolo investovaných do vysprávky vnútorných omietok a náterov vonkajšieho oplotenia základnej školy, výmeny okien na materskej škole a vybudovania spevnených plôch na parkovanie pri materskej škole a centre voľného času. „Je to skutočne nemalá čiastka. Len na porovnanie, zaplatené dane občanov žijúcich na  Luhoch I  za uplynulý rok predstavovali 42 714 €. Tieto prostriedky by nám nestačili ani na polročné pokrytie bežných výdavkov v tejto mestskej časti ako je zabezpečenie verejného osvetlenia, zimnej údržby ciest, chodníkov a pod.,“ uviedol primátor ktorý odovzdal slovo zástupcovi prednostu MsÚ Štefanovi Hučkovi, aby pokračoval informáciou o stave riešenia podnetov s predchádzajúceho stretnutia.

Rozbitých ciest a chodníkov je veľa, peňazí málo

Obyvatelia bloku 943 v marci požadovali výrub topoľov na parkovisku pri základnej škole, kde im padajúce konáre spôsobovali škody na autách. Ku ich spokojnosti budú niektoré topole vyrúbané, ďalšie opílené. Rýchlosť jazdy po Ul. gen. Svobodu by malo obmedziť vybudovanie vyosovacích ostrovčekov medzi novinovým stánkom a predajňou zeleniny, a tiež osadenie spomaľovača pred priechodom pre chodcov pri parkovisku pred kinom. Spomaľovač  pribudne aj na Malej okružnej pred školským ihriskom. Dôrazné pripomienky občanov na zlý stav niektorých komunikácií a chodníkov sa radnica snaží riešiť v závislosti od svojich finančných možností. Ako vysvetlil Peter Minárik z referátu miestnych komunikácií MsÚ, prednosť majú najviac poškodené cesty a chodníky, a to v rámci celého mesta. Na Luhoch I bol upravený povrch vnútroblokovej cesty od reštaurácie Ulita po parkovisko pri kine a zrekonštruovaný jeden z dvoch prístupových chodníkov k bloku 873, pričom druhý by mal byť opravený do polovice novembra. Do tohto termínu by mala byť opravená aj spevnená plocha pred blokom 643 a vybudovaný nový vjazd na parkovisko pri kine. Ako dodal Minárik, pripravené sú aj rozpočty na opravy v ďalších lokalitách tejto mestskej časti, o ich zaradení do budúcoročného rozpočtu však bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Ako ďalej okrem iného odznelo, dopravná značka Zákaz státia pred blokom 721 na Ul. gen. Svobodu nebude nanovo osadená, pretože jej význam supluje samotná vyhláška o cestnej premávke. Mesto nemôže obmedziť ani parkovania viacerých vozidiel jedného majiteľa pred obytnými blokmi, navrhnuté občanmi, pretože by sa dostalo do rozporu so zákonom.  

Občania žiadali obmedzenia pre kolotoče

Do najbližšieho stretnutia s obyvateľmi Luhov I, ktoré sa uskutoční na jar budúceho roka, sa bude mesto zaoberať nielen doriešením pripomienok z marca, ale i novo predostretými podnetmi a požiadavkami. Medzi ne patrilo okrem iného opílenie stromov, odstránenie pňa z trávnatej plochy, doplnenie odpadového koša a oprava alebo likvidácia torza asfaltového ihriska pri bloku 967. Občania upozornili aj na neodtekajúcu dažďovú vodu zo strechy materskej školy, na problematickú situáciu s parkovaním pred blokom 828 a požadovali častejšie monitorovanie asociálov mestskou políciu pred blokom 833. Obyvatelia bloku 1033  zdôraznili problémy s parkovaním svojich áut počas podujatí konaných v športovej hale a pripomienkovali aj  nedostatočné osvetlenie a stav chodníka pri ich bloku. Vedenie mesta požiadali aj o časové obmedzenia pri vydávaní povolení pre umiestnenie kolotočov a cirkusu pred ich blokom, v čom im primátor prisľúbil pomoc.          

Môže sa Vám ešte páčiť...