Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie úhrady za stravu v Domove

Legislatívne zmeny zákona o sociálnych službách a ich potreba zapracovania do Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske o sociálnych službách, podmienkach ich poskytovania a úhradách za sociálne služby v rozsahu jeho pôsobnosti boli v stredu 14. marca 2012 dôvodom mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom.  

 

Podľa novely zákona o sociálnych službách, s účinnosťou od 1. marca 2012,  uhrádza štát zo svojho rozpočtu paušálne za klienta na mesiac 320 € v zariadení pre seniorov a 330 € za klienta na mesiac v domove sociálnych služieb. Ďalej má podľa novej legislatívy verejný poskytovateľ upraviť sumu, ktorú uhrádza klient za poskytovanú sociálnu službu tak, aby bola najmenej vo výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za predchádzajúci rok, v prepočte na mesiac. Tieto legislatívne zmeny muselo Mesto Partizánske, ako zriaďovateľ neziskovej organizácie Domov, zapracovať do Všeobecne záväzného nariadenia mesta o sociálnych službách, podmienkach ich poskytovania a úhradách za sociálne služby v rozsahu pôsobnosti mesta Partizánske.

 

Ako vysvetlila pri predkladaní návrhu šiestej aktualizácie VZN prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, ak by sme zobrali veľmi konzervatívny výpočet EON (iba náklady na priame odborné a obslužné činnosti priemerne na celý rok 2011), dostali by sme sa na sumu 719 €/klient/mesiac. V zmysle novely by teda mala byť min. 50 % úhrada klienta za mesiac 359,50 €, pričom doposiaľ uhrádzal klient mesačne za pobyt priemerne 333 €.  V minulom roku sa začala rekonštrukcia priestorov zariadenia na Nádražnej ulici a klienti boli dočasne presťahovaní do priestorov  nemocnice v Partizánskom. V tejto súvislosti došlo k zníženiu počtu klientov z pôvodných 80 na 35, čo sa odrazilo aj na výraznom  zvýšení nákladov na klienta, a tým aj EON za rok 2011. „Skutočná mesačná úhrada klienta za pobyt a poskytované služby by sa tak mala priblížiť k reálnym nákladom za posledné 4 mesiace, ktoré predstavujú priemerne 841 €/klient. Tzn., že cieľovo by sa úhrada mala pohybovať okolo 420 €/klient/mesiac,“ dodala prednostka.

 

Mestské zastupiteľstvo preto v zmysle novej legislatívy pristúpilo k schváleniu zmeny úhrady za celodennú stravovanú jednotku, vrátane pitného režimu, ktorá predstavuje 8 €/klient/deň.  Podľa aktuálneho VZN klient v súčasnosti uhrádza za celodennú stravu  5,34 €/deň,  pričom rozdiel nákladov do výšky 8 € doplácala nezisková organizácia, t.j. sumu 2,66 €/klient/deň (mesačne 79,80 €/klient). Tento doplatok bol za rok 2011 financovaný z dotácie z MF SR. Nový zákon, nakoľko určuje financovanie paušálne na klienta a mesiac, však už takúto dotáciu nepredpokladá.   

Od 1. apríla 2012 sa bude klient v zariadení neziskovej organizácie Domov podieľať na výdavkoch za stravovanie v plnej výške, čo predstavuje mesačne 79,80 €/klient. Úhrada klienta za poskytovanú sociálnu službu sa tak vyšplhá mesačne pri 6 lôžkovej izbe na 405 €/klient, pri trojlôžkovej na 417 €/klient a a pri dvojlôžkovej izbe na 429 €/klient. Aj keď klient zaplatí polovicu EON a štát prispeje paušálnou dotáciu, rozdiel do plnej výšky EON bude musieť v konečnom dôsledku doplatiť mesto ako zriaďovateľ zariadenia. Navyše, nie všetci klienti  či ich rodinní príslušníci môžu zaplatiť plnú úhradu. Mesto bude tento rok musieť doplatiť za poskytované služby približne  40-tisíc eur,“ zdôraznil primátor mesta Jozef Božik. Ako dodal, tento rozdiel chce mesto vykryť finančnými prostriedkami, ktoré získa zvýšením miestnej dane z nehnuteľností, a ktoré sú rozhodnutím mestského zastupiteľstva účelovo viazané výlučne na sociálnu oblasť.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...