Mestské zastupiteľstvo schválilo druhú zmenu rozpočtu

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v utorok 22. februára 2011 stretli vo veľkej zasadačke mestského úradu na svojom 2. riadnom zasadnutí v tomto roku. Témou rokovania bolo okrem iného schvaľovanie nových uznesení, pridelenie dotácií a zmena rozpočtu.

Návrh zmeny rozpočtu MsZ č. 2/2011 zahŕňa zaradenie rezervného fondu vo výške 78 800 € a nevyčerpanej dotácie z roku 2010 vo výške 46 496 € do rozpočtu. Najvýraznejšou zmenou vo výdavkovej časti rozpočtu sú presuny medzi výdavkami. Ide o krátenie rozpočtu dotácií pre združenia v oblasti športu vo výške 13-tisíc €, ktoré majú byť použité na zakúpenie technického vybavenia detašovaného pracoviska mestskej polície na Šípku (2 700 €), zakúpenie 1 100 l zberných nádob na separovaný zber odpadov (4 090 €) a dofinancovanie zmluvnej straty z výkonov vo verejnom záujme – vyúčtovanie MHD pre SAD Prievidza za minulý rok (6 160 €). Ako pri schvaľovaní zmeny rozpočtu zdôraznil primátor, v apríli sa bude mestské zastupiteľstvo zaoberať schvaľovaním investícii do športu, ktoré sú omnoho vyššie ako 13-tisíc €. Primátor zároveň informoval o pripravovanej analýze financovania športovísk, vrátane  ich financovania prostredníctvom správy športovísk a výťažkov z podnikateľských aktivít realizovaných na týchto športoviskách. Návrh zmeny rozpočtu mestské zastupiteľstvo schválilo.

Poslanci na svojom zasadnutí schválili aj dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 22-tisíc € pre FK Tempo Partizánske a dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 25-tisíc € pre HK Slávia Partizánske.   

V bode Rôzne v súvislosti s avizovaným zrušením Daňového úradu a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru v Partizánskom prijali poslanci nové uznesenie, v ktorom vyjadrujú nesúhlasné stanovisko mesta s týmito zmenami. Primátor tiež informoval mestské zastupiteľstvo o ukončení pôsobenia Jozefa Balážku vo funkcii riaditeľa ART P Centra Partizánske ku 28. februáru 2011 a na zasadnutí predložil návrh na odvolanie Jozefa Piterku z funkcie náčelníka Mestskej polície Partizánske. „Môj návrh určite nie je osobný a prácu pána Piterku si veľmi vážim. Myslím si však, že mestská polícia potrebuje zmenu a dynamizáciu svojej činnosti,“ zdôvodnil odvolanie primátor.  Hoci v diskusii viacerí poslanci kritizovali činnosť mestskej polície, návrh na odvolanie Jozefu Piterku napokon neodsúhlasili. 

Môže sa Vám ešte páčiť...