Mestské zastupiteľstvo má novú poslankyňu

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa vo štvrtok 10. marca 2016 stretli na druhom mimoriadnom zasadnutí. Tentoraz malo slávnostný charakter a v jeho úvode zaznela štátna hymna SR. Svoj poslanecký sľub zložila do rúk primátora Jozefa Božika nová členka mestského zastupiteľstva Iveta Struhárová.

Vo februári tohto roka sa poslaneckého mandátu oficiálne vzdal Miroslav Kohút, zvolený vo volebnom obvode Veľké Bielice. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie jeho rozhodnutie a v súlade s výsledkami volieb na jeho miesto nastúpila nová zástupkyňa obyvateľov tejto mestskej časti. Tá prevezme aj funkciu v Rade školy pri ZŠ vo Veľkých Bieliciach a v Správnej rade SMM, ako aj v Komisii pre ochranu verejného poriadku a Komisii pre životné prostredie, dopravu a verejní služby pri MsZ, kde pôsobil doposiaľ poslanec Miroslav Kohút. Na základe jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie predsedu a člena VMČ Veľké Bielice sa novým predsedom stal poslanec Erich Dvonč.

Mestský parlament v ďalšom bode schválil zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016. Týka sa plánovaného odkúpenia bytového domu č. 155 na Februárovej ulici. V zmysle pravidiel pre poskytnutie úveru zo ŠFRB je potrebné, aby bol tento zdroj financií zahrnutý do príjmov rozpočtu mesta. Rovnako tak sa v rozpočte na stranu výdavkov zaradilo použitie získaných prostriedkov na odkúpenie bytového domu. Takúto zmenu v rozpočte si vyžaduje podanie žiadosti o úver.

Diskusiu v poslaneckom pléne vyvolalo schvaľovanie prenájmu priestorov v Kultúrnom dome v Návojovciach na zriadenie predajne potravín. Materiál bol na februárovom zasadnutí zastupiteľstva stiahnutý z rokovania, pretože nebol dodržaný legislatívny proces, ktorý umožňuje poslancom schvaľovať prenájom priestorov formou osobitného zreteľa. Poslanci sa zhodli na tom, že predajňa potravín v Návojovciach, ktorá je už od 1. februára zatvorená a je prakticky jedinou predajňou v mestskej časti, je veľmi potrebná najmä pre starších obyvateľov. Poslanec Juraj Krasula požiadal hlavného kontrolóra o stanovisko k „použitiu“ mechanizmu osobitného zreteľa v tomto prípade. Ten konštatoval, že zákon umožňuje schválenie prenájmu, ako bolo uvedené v predloženom materiáli. Aj keď ide o komerčnú predajňu, vzhľadom na špecifické podmienky jej prevádzky (prenajímaná plocha 38,14 m2) a sortiment základných potravín dennej spotreby, poslanci napokon žiadosť o prenájom formou osobitného zreteľa schválili. Obyvatelia Návojoviec tak čoskoro budú mať opäť možnosť nakúpiť si základné potraviny v blízkosti svojho bydliska.

(Tempo)

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...