Mesto získalo dotácie na dva environmentálne projekty

Vyrovnať sa s dedičstvom divokých skládok, ale hlavne naprogramovať racionálny spôsob zberu a likvidácie odpadu, zužitkovať ho recykláciou, patrí k prioritám  mesta Partizánske. Aby mestský rozpočet zaťažila v tejto oblasti čo najmenej, uchádza sa o finančné podpory z Environmentálneho a Recyklačného fondu. V týchto dňoch prišli na magistrát dve dobré správy.

Mesto bolo úspešné so svojou žiadosťou o dotáciu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom a z Environmentálneho fondu získalo viac ako 16-tisíc eur. Použije ich na odstránenie veľkej nelegálnej skládky v priestore medzi športovou halou a riekou Nitrou s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Mesto na realizáciu projektu likvidácie čiernej skládky prispeje sumou vyše 800 eur.

Najlepším riešením využitia zužitkovateľného odpadu je jeho separovaný zber a následná recyklácia. Správna rada Recyklačného fondu koncom septembra vyhovela dvom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov na projekty zberu a zhodnocovania odpadov. Obec Podbrezová získala dotáciu v sume 23-tisíc eur, mesto Partizánske vo výške 71 900 eur. Uspelo projektom „Optimalizácia triedeného zberu odpadov v Partizánskom“. Jeho cieľom je intenzifikácia a skvalitnenie triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, kovových obalov, zvýšenie podielu vytriedených odpadov z uvedených komodít a zefektívnenie nakladania s vyzbieranými odpadmi na zbernom dvore. Tieto ciele chce mesto realizovať prostredníctvom informačnej kampane o triedenom zbere odpadov a zakúpením zberových kontajnerov a vysokozdvižného vozíka.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...