Mesto zaplatí za obnovu centrálnej mestskej zóny zo svojho rozpočtu viac

Práce na obnove centrálnej mestskej zóny, na ktoré získalo mesto z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok, bežia v plnom prúde. Ešte koncom minulého volebného obdobia však kvôli nesprávnemu postupu mesta pri riešení zmeny projektu, hrozilo jeho úplné zrušenie. Len vďaka intenzívnym rokovaniam nového vedenia mesta, projekt napokon zrušený nebol. Mesto sa však nevyhne dodatočným nákladom z vlastných zdrojov vo výške 242 tisíc eur.

Projektom Obnova centrálnej zóny mesta sa zrušili dočasné stánky s občerstvením a novinami. Keďže mesto chcelo zachovať tieto služby aj naďalej v centre mesta, umožnilo ich nájomcom na vlastné náklady vybudovať pre tieto služby prízemnú presklenú budovu na prenajatom mestskom pozemku pri dome kultúry, s výstavbou ktorej sa začalo začiatkom  mája 2010.  Táto časť prenajatého pozemku však bola v pôvodnom projekte, ktorý bol v tom čase už zaslaný na schválenie Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR ako poskytovateľovi NFP,  riešená ako plocha verejnej zelene. Vtedajšie vedenie mesta malo ministerstvo  bezodkladne požiadať o zmenu projektu, čo však neurobilo, pretože sa mylne domnievalo, že ju stačí ohlásiť až tesne pred začatím realizácie stavby. Žiadosť bola napokon podaná až v novembri 2010, čo mohlo mať za následok zrušenie celého projektu. Pochybenie z predchádzajúceho volebného obdobia muselo po komunálnych voľbách riešiť nové vedenie mesta. Až po viacerých rokovaniach primátora mesta Jozefa Božika so zástupcami Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program v Trenčíne, ktorí následne rokovali so svojím ústredím,  napokon projekt zrušený nebol. Zmena projektu bola napokon schválená s tým, že 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 242 016 €, sa presunulo do neoprávnených výdavkov projektu, ktoré sú hradené z mestského rozpočtu. Po tejto zmene predstavujú celkové oprávnené výdavky projektu 1 382 953 €, z ktorý je 85 % hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu. Mesto Partizánske bude spolufinancovať zvyšných 5%.

Môže sa Vám ešte páčiť...