Mesto Partizánske našlo partnera na spoluprácu

 

V utorok 23. augusta 2011 sa uskutočnilo piate riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. Poslanci sa oboznámili s komplexnou  správou OO PZ v Partizánskom o bezpečnostnej situácii v meste  za druhý štvrťrok tohto roku. Aktualizovali tiež proces vstupu investora do Nemocnice s poliklinikou Partizánske, n. o. a schválili partnerskú cezhraničnú spoluprácu medzi mestami Partizánske a Valašské Meziříčí.

Z hodnotenia bezpečnostnej situácie v meste  sa poslanci dozvedeli, že  v porovnaní s minulým rokom sa zvýšila objasnenosť trestných činov. Podľa štatistických porovnaní, ktoré prezentoval riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Partizánskom Milan Chúťka, sa ale zvýšil počet vlámaní do bytov a priestupkov voči majetku.  V následnej diskusii poslanci hovorili o potrebe koordinovanejšieho postupu štátnej a mestskej polície a tiež o väčšej disciplinovanosti príslušníkov polície na verejnosti. V ďalšej časti rokovania poslanci aktualizovali Všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) č. 3 o miestnych daniach a VZN č.4 o sociálnych službách. V súvislosti s aktualizáciou vstupu investora do Nemocnice s poliklinikou Partizánske n. o. schválili zlúčenie s víťazom obchodnej  verejnej súťaže Nemocnicou na okraji mesta, n. o., ktorej zakladateľom je Svet zdravia, a.s. Primátor mesta v tejto súvislosti zdôraznil: „Podstatou dohodnutého zmluvného vzťahu je zabezpečenie fungovania pôvodnej nemocnice pod vedením zástupcov novej neziskovej organizácie až do zlúčenia obidvoch neziskových organizácií. Týmto krokom sme súčasne zabezpečili prevádzku  záchrannej zdravotnej služby. Výsledkom schváleného postupu je tiež skoršie prevzatie súčasnej  nemocnice  k 1. septembru tohto roku a tým pádom aj úhrada nájomného za tento rok a úhrada jej záväzkov vrátane záväzkov voči mestu.“ Poslanci súčasne zvolili  trojčlennú správnu radu nemocnice, ktorej členmi sú za mesto primátor Jozef Božik a za Svet zdravia a. s. Peter Vaško a Rastislav Hanulák.  Účastníci zasadania sa oboznámili tiež so sťahovaním sociálneho zariadenia Domov n. o. do priestorov bývalého interného oddelenia nemocnice. Schválili aj zástupcov mesta v dozorných radách Vydavateľstva Tempo s. r. o. a spoločnosti Správa káblových rozvodov s. r.o.  Za konateľku vydavateľstva zvolili Magdalénu Babčanovú. Schválili tiež rozpočtové opatrenia a zmenu rozpočtu škôl s právnou subjektivitou a návrh zmeny č.7 rozpočtu mesta pre tento rok. Podľa monitorovacej správy celkový upravený rozpočet mesta bol k 30. júnu t.r. čerpaný na 46,68%. Oboznámili sa s nakladaním s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta a vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra od predchádzajúceho zasadnutia. V organizačných opatreniach schválili odpredaje pozemkov a rozostavaných stavieb. Medzi nimi aj zníženú cenovú ponuku na časť rozostavaného objektu domu kultúry na ulici G. Svobodu formou obchodnej verejnej súťaže  s najnižšou cenovou ponukou 180 000 €. Oboznámili sa tiež s prehľadom pridelených bytov  v Správe majetku mesta , spol. s. r. o.  za prvý polrok tohto roku a schválili tiež zmeny v obsadení členov komisií, ktoré pracujú od začiatku tohto roku  pri mestskom zastupiteľstve.

V interpeláciách a diskusii pripomienkovali hlavne výtlky na mestských komunikáciách ale aj to, že členovia správnych a dozorných rád by mali prebrať väčšiu zodpovednosť za riešenie problémov v jednotlivých  organizáciách.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...