Mesto nemôže regulovať používanie pyrotechniky, primátor žiada zmenu legislatívy

Prijatím nového zákona o výbušninách stratili mestá a obce od júna minulého roka kompetencie všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov na svojich územiach. Podľa primátora Jozefa Božika je súčasná právna norma nedostačujúca, čo potvrdzujú i pribúdajúce sťažnosti občanov na obťažujúce používanie pyrotechniky v meste. Z tohto sa rozhodol iniciovať zmenu zákona a so svojou požiadavkou sa v liste obrátil na predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, ako aj na predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igora Chomu a ministra hospodárstva Pavla Pavlisa.

Úplné znenie listu:

Vážený pán predseda NR SR,

zdvorilo sa na Vás obraciam so žiadosťou na prerokovanie zmeny zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mestské zastupiteľstvo mesta Partizánske, tak ako mnohé iné obce a mestá, schválilo dňa 22.4.2014 Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Partizánske č. 2/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Partizánske, ktorým sa zakázalo používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta Partizánske z dôvodu nadmerného a nevhodného používania týchto výrobkov občanmi mesta Partizánske, ktorí nerešpektujú právo svojich spoluobčanov na priaznivé životné prostredie a pokojné spolunažívanie. NR SR sa uzniesla na zákone č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol novelizovaný zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou bolo od 1.6.2014 zrušené ustanovenie § 36g, na základe ktorého mohla obec všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce.

Týmto krokom zákonodarcu sa právne nastolil stav, ktorý existoval pred obdobím, kedy zákonná úprava neumožňovala mestám a obciam upraviť si na svojom území používanie pyrotechnických výrobkov, čo bolo nevhodné najmä z toho dôvodu, že mestá a obce nemohli operatívne a objektívne reagovať na potreby občanov v podmienkach svojho územia. 

Tento čin zákonodarcu možno vnímať ako krok späť, pretože plošná úprava, ktorá naviac neobsahuje jednoznačný zákaz používania pyrotechnických výrobkov, obsahuje len akési navýšenie povinností pre osoby vykonávajúce ohňostrojné práce, nemôže nahradiť rozhodnutie mesta, ktoré jediné môže v tomto smere nastoliť jasné pravidlá pri súčasnom rešpektovaní práv a povinností občanov daného mesta. Samospráva je k občanom najbližšie. Mestám a obciam však zostala len možnosť udeľovať písomný súhlas na vykonávanie ohňostrojných prác.

Novela zákona síce obsahuje nové obmedzenia, ktoré prispievajú k ochrane verejného poriadku, ale tieto sa javia ako nedostatočné, nakoľko neumožňujú obmedziť používanie pyrotechnických výrobkov všetkých kategórií a obmedzujú sa len na vybraný okruh pyrotechnických výrobkov.

Konkrétne ide o zákaz používania pyrotechnických výrobkov vybraných kategórií vo vzdialenosti menšej ako 200 metrov od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.

Ďalšie obmedzujúce ustanovenie obsahuje povinnosť vyžiadať si na používanie pyrotechnických výrobkov vybraných kategórií pri športovom podujatí predchádzajúci písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje a organizátora športového podujatia.

Na vykonávanie ohňostrojnýh prác a používanie pyrotechnických výrobkov, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby, je potrebný aj naďalej písomný súhlas obce.

Uvedená úprava sa najmä v tomto období večierkov a silvestrovských osláv ukázala ako nedostatočná.

V mestách a obciach v Slovenskej republike praxou nanovo vyvstala potreba úpravy používania zábavnej pyrotechniky na ich území na základe požiadaviek obyvateľov, nakoľko sa cítia byť ohrozovaní a obťažovaní zneužívaním zábavnej pyrotechniky. Záujmom spoločnosti a obcí – a nielen záujmom, ale aj úlohou – je ochrana verejného poriadku a zabezpečenie jeho dodržiavania zo strany tretích osôb. Pre dosiahnutie tohto účelu je potrebná regulácia konania týchto osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že v dnešnej dobe ani zákon č. 51/1988 Zb. a ani zákon č. 58/2014 Z.z. neobsahujú výslovné zákonné splnomocnenie, na základe ktorého by obce mohli prijímať všeobecne záväzné nariadenia, sú mestá a obce opäť nútené postupovať len na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého obec okrem iného zabezpečuje aj verejný poriadok v obci, pričom nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.

Mestá a obce na území Slovenskej republiky, riešia problematiku používania pyrotechnických výrobkov vo všeobecných záväzných nariadeniach o používaní zábavnej pyrotechniky, resp. vo všeobecne záväznom nariadení o verejnom poriadku. Prokuratúra však na základe preskúmavania uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov dospela k záveru, že takéto všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí sú v rozpore so zákonom a proti takýmto všeobecne záväzným nariadeniam územnej samosprávy podáva prokurátora protesty. Podľa prokuratúry úprava zaobchádzania s pyrotechnickými výrobkami patrí do oblasti štátnej správy.

Z vyššie uvedeného dôvodu iniciujem zmenu zákona SNR č. 58/2014 Zb. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak, aby sa do zákona opäť vrátili ustanovenia, ktoré zakázať resp. obmedziť používanie pyrotechnických výrobkov mestu umožňovali, tak ako tomu bolo od 23.11.2012, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 350/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sa vložil nový odsek 5 do § 36g zák. č. 51/1988 Zb., ktorý ustanovil, že obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce. Navrhujem doplniť nový § 54a zákona č. 58/2014 Z. z. v nasledujúcom znení:

„Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely a vykonávanie ohňostrojných prác na území obce.“

Mám za to, že takýto návrh zákona umožní obciam bez obáv z rozdielneho výkladu zákonov č. 58/2014 Z.z. a č. 51/1988 Zb. prijímať opatrenia na ochranu obyvateľstva a zabezpečovať ochranu verejného poriadku v obci, ktorý je narúšaný neregulovaným používaním zábavnej pyrotechniky.

Naviac je nutné upozorniť na skutočnosť, že v zákone o priestupkoch je dodnes zapracovaná do § 47 ods. 1 priestupkového zákona nová skutková podstata priestupku a to priestupku spojeného s použitím pyrotechnického výrobku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore s návodom na ich používanie. Pod pojmom všeobecne záväzný predpis sa rozumie aj všeobecne záväzné nariadenie obce alebo mesta, ktoré upravuje podmienky používania pyrotechnických výrobkov na území konkrétnej obce alebo konkrétneho mesta.

Vzhľadom na zásadnú nemožnosť upraviť si podmienky používania pyrotechnických výrobkov v rámci pomerov tej ktorej obce ich zakázaním resp. obmedzením, som vyvinul túto iniciatívu, ktorá ako pevne verím, vyvrcholí v podobe zákonných možností ochrany pokojného spolunažívania jednotlivých občanov nášho mesta.

Prosím Vás o podporu  zmien návrhom novely zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä prostredníctvom apelu na vládu a poslancov NR SR. Tieto zmeny svojimi  vyhláseniami už podporilo a iste ešte podporí množstvo iných miest a obcí.

           

S úctou   

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.                                                     

         primátor mesta                                              

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...