Mesto hodnotilo zmeny rok od pochodu za práva slušných ľudí

Mesto Partizánske odštartovalo na začiatku volebného obdobia otvorený boj voči asociálom a vydalo sa na neľahkú cestu za prehĺbením práv slušných ľudí. Prijalo viaceré, viac aj menej účinné opatrenia, iniciovalo celoslovenskú petíciu a pred rokom, 29. septembra 2012, spoluorganizovalo pochod, v ktorom prišlo dať STOP asociálom viac ako 3-tisíc ľudí z celého Slovenska. A práve výročie pochodu bolo i príležitosťou na bilancovanie dosiahnutých výsledkov i priblíženie ďalších krokov.   

Rok od pochodu a petície za prehĺbenie ochrany práv slušných ľudí, ktorú podpísalo viac ako 43-tisíc ľudí, hodnotí primátor mesta Jozef Božik situáciu s asociálmi a neprispôsobivými občanmi v Partizánskom ako kvalitatívne lepšiu: „Uvedomujem si, že i keď došlo k zlepšeniu, nie je to stav ideálny. Avšak prijaté opatrenia ako zásada ‘trikrát a dosť’, prehradenie prístupových chodníkov medzi Komenského a Nábrežnou ulicou, zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície, zavedenie psovoda, legálne zvukové záznamy na správe majetku mesta a mestskom úrade vytvárajú v symbióze s ďalšími opatreniami nátlak na to, aby sme eliminovali asociálne správanie neprispôsobivých občanov“.

Pozitívnym signálom zlepšujúcej sa situácie od pochodu je i značný pokles trestných činov a priestupkov proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu, ktorý zaznamenala mestská i štátna polícia. Mesto sa intenzívne sústredilo i na riešenie problematiky neplatičov a marginalizovaných skupín rómskeho etnika, koncentrovaného najmä na Nábrežnej ulici. Začalo uzatvárať zmluvy v mestských bytoch na dobu určitú a neplatičov ako i nájomcov, ktorí sa trikrát prehrešili voči verejnému poriadku, deložovalo z mestských bytov.  „V súčinnosti s komisiami pri MsZ v Partizánskom ako i Správou majetku mesta sme už vysťahovali 70 domácností,“  uviedol primátor. Sociálna a bytová komisia pri MsZ v Partizánskom taktiež pravidelne vyhodnocuje stav v problematickej lokalite na Nábrežnej ulici. „Snažili sme sa tam znížiť počet neplatičov tým, že sme v plnom rozsahu uplatnili status osobitného príjemcu, čím sa nám podarilo znížiť dlh voči mestu o 78.000 eur. Taktiež sme vytipovali jeden z tých najhorších bytových domov a postupne tam ukončujeme nájomné zmluvy s neplatičmi,“ dodala  predsedníčka komisie Mária Hazuchová.

V septembri minulého roka mesto iniciovalo celoslovenskú petičnú akciu za prehĺbenie ochrany práv slušných ľudí, ktorej cieľom bolo dosiahnuť legislatívne zmeny v našom sociálnom systéme. Jej obsahu sa približujú aj niektoré návrhy zákonov, ktoré chce presadiť v parlamente i splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák. Jemu chce primátor predložiť aj svoje dva návrhy, týkajúce sa riešenia vlastníkov nehnuteľností, ktorí prenajímajú svoje domy či byty neprispôsobivým občanom. Prvý z nich by riešil  možnosť legislatívneho obmedzenia užívania nehnuteľností, resp. obmedzenia vlastníckych práv nehnuteľností na istý čas, pokiaľ vlastník prenajíma asociálom svoju nehnuteľnosť a v priebehu jedného kalendárneho roka je tam permanentne každý týždeň riešený problém štátnou alebo mestskou políciou. Zároveň, pokiaľ by vlastník túto situáciu dlhodobo neriešil, bolo by možné cez druhú právnu úpravu obmedziť vlastnícke práva tak, aby boli na istý čas pridelené opatrovníkovi, v tomto prípade samospráve. „Samospráva by určila kto a za akých podmienok bude danú nehnuteľnosť využívať. Tým pádom by bolo možné zabezpečiť aj to, že cena, za ktorú by nájomca užíval takúto nehnuteľnosť, by bola určená smerom k pôvodnému vlastníkovi, pričom samospráva by si odpočítala len náklady súvisiace s celou správou a danými právnymi úkonmi,“ vysvetlil primátor.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...