Mesto dalo stop alkoholu a zábavnej pyrotechnike na verejných priestranstvách

Mestskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí schválili aj dve nové Všeobecne záväzné nariadenia mesta Partizánske (VZN), ktoré určujú podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a podmienky používania pyrotechniky na území mesta. 

Nové VZN č.1/2011 zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách počas celého kalendárneho roka,  s výnimkou 31. decembra a 1. januára. Zákaz sa však nevzťahuje na predaj, podávanie a požívanie alkoholu na letných terasách, príležitostných trhoch, verejných podujatiach organizovaných či odsúhlasených mestom  a v riadnych obchodných prevádzkach s platným povolením predaja, ktoré však musia upozorniť verejnosť na toto obmedzenie výrazným označením.

Obdobné obmedzenia prináša Partizánčanom aj nové VZN č. 2/2011 o používaní pyrotechniky na území mesta. To zakazuje používanie pyrotechniky  na verejných priestranstvách, nehnuteľnostiach hraničiacich s verejnými priestranstvami a miestach prístupných verejnosti takisto počas celého kalendárneho roka, s výnimkou 31. decembra od 18. hod. do 1. januára do 3. hod. rannej. 

Kontrolu nad dodržiavaním nariadení bude vykonávať mestská polícia, poverení zamestnanci mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a členovia Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ. Vinníkom, ktorí porušia VZN,  môže byť udelená pokuta.

Môže sa Vám ešte páčiť...