Mesto chce dokončiť rekonštrukciu Domova do konca roka

Problémy súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou Domova, n.o. boli dôvodom, pre ktorý v utorok 20. marca 2012, po necelom týždni, opäť mimoriadne zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom.

Jediným bodom programu bola zmena rozpočtu na rok 2012, ktorá zahŕňa presun 247 110 eur z rezervného fondu na vykrytie nákladov spojených s naviac prácami na rekonštrukcii  zariadenia sociálnych služieb. Rekonštrukcia a modernizácia Domova za viac ako 1,4 mil. eur, z ktorých 95 % predstavuje dotácia z regionálneho operačného programu Európskej únie, sa začala v novembri minulého roka. Pre mesto to znamenalo spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov, t.j. 71 956 eur. Ako vysvetlila pri predkladaní návrhu na zmenu rozpočtu prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková, spoločnosť Euro-building, ako dodávateľ a realizátor prác, upozornila mesto na viaceré rozdiely medzi projektovou dokumentáciou, prácami zahrnutými v schválenom rozpočte, reálnym stavom na stavbe a zmluvou s dodávateľom. Tieto rozdiely boli vyčíslené do dodatočných nákladov, ktorých sumár predložila dodávateľská spoločnosť mestu začiatkom marca. “ Pod tieto rozdiely, ktoré budú znamenať naviac práce vo výške viac ako 240-tisíc eur, sa podpísalo viacero faktorov, vrátane nedostatočných skúsenosti projektanta s obdobnými projektmi a krátkym časom na prípravu celého projektu, ktorý uplynul medzi výzvou a termínom predloženia projektov,“ zdôraznila prednostka pri prezentácii sumáru naviac prác, ktoré sú rozdelené do štyroch kategórií. V prvej sú zahrnuté techonologické naviac práce, ktoré si vyžiadali zle navrhnuté spôsoby rekonštrukcie niektorých stavebných častí, napr. vetranie kúpeľní, povrchová úprava stien a podláh, či vybúranie stien šácht pre inštaláciu rozvodov. Druhú skupinu tvoria chyby projektanta. V rozpočte totiž chýbajú  viaceré položky ako dostatočné počty okien, zárubní, zdravotechniky, hoci vo výkresovej dokumentácii sú zakreslené správe. Vyprojektovaný nebol tiež požiarny a evakuačný rozhlas, ktorý je zahrnutý v skupine nezapracovaných pripomienok povoľujúcich orgánov, v tomto prípade hasičov. Poslednou skupinou sú dodatočné požiadavky investora, ktoré súvisia so zmenami niektorých postupov a technológií prác, nakoľko projekt bol podaný ešte v minulom volebnom období, v roku 2009.  Ako dodala v závere prezentácie prednostka MsÚ, otvorené a zatiaľ nevyčíslené sú však aj ďalšie položky, rovnako ako aj rokovania s dodávateľom stavby o minimalizovaní položiekv predoloženom sumáre a znížení ceny za naviac práce. Mesto si takisto bude uplatňovať náhradu škody voči projektantovi. Mestské zastupiteľstvo, v snahe nenarušiť harmonogram prác a rekonštrukciu Domova dokončiť do  konca tohto roka, návrh zmeny rozpočtu jednomyseľne schválilo.

Môže sa Vám ešte páčiť...