Marcové verejné stretnutie primátora s obyvateľmi Veľkých Bielic

Agitačné stredisko vo Veľkých Bieliciach, ktoré slúžilo na rôzne spoločensko-kultúrne akcie, je už minulosťou a na jeho mieste sa začala výstavba nového kultúrneho domu. Z tohto dôvodu sa aj prvé tohtoročné stretnutie primátora Jozefa Božika s Veľkobieličancami konalo v pondelok 25. marca 2013 netradične, v jedálni miestnej ZŠ.

Na margo zmeny miesta konania verejného stretnutia primátor hneď  v úvode avizoval snahu mesta, odovzdať novostavbu kultúrneho domu do užívania najneskôr v decembri. V rámci súhrnu uskutočnených a pripravovaných aktivít v Partizánskom, predložil Veľkobieličancom samostatne sumár finančných prostriedkov vynaložených za uplynulý rok v ich mestskej časti. Najväčší objem, viac ako 47-tisíc € z celkových 64 900 € pohltili, tak ako i v iných prímestských častiach, bežné výdavky na dopravu a životné prostredie. Zvyšných cca 17-tisíc € išlo do opráv a úprav miestnej MŠ a ZŠ. V tomto roku bude najväčšou investíciou vo Veľkých Bieliciach práve výstavba kultúrneho domu, na ktorú mesto uvoľnilo zo svojho rozpočtu 270-tisíc eur. „Je to investícia, ktorú ste si aj vy určili ako prioritu. Ja viem, že máte aj ďalšie požiadavky, ale treba si uvedomiť, že nie všetky je možné aj zrealizovať, pretože finančné možnosti mesta sú obmedzené,“ zdôraznil primátor pred odpočtom plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia.

Možnosťami mestského rozpočtu je determinovaná aj stále urgentnejšia požiadavka občanov, obnoviť prechody pre chodcov na štátnej ceste I/64, pri moste cez rieku Nitricu a tiež z parku na ul. Športovcov. Na oba prechody, ktoré musia spĺňať náročné technické normy, t.z. prechod môže viesť len od chodníka na chodník a musí byť osvetlený, má mesto vypracované projekty. O zaradení rekonštrukcie prechodov, s predpokladanými nákladmi cca 66-tisíc €, do rozpočtu mesta však bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Ku zvýšeniu bezpečnosti chodcov na štátnej ceste by malo prispieť aj plánované osadenie pozdĺžnych cestných zábran, ktoré budú oddeľovať vozovku od priestorov pre chodcov, v úseku od mosta nad Nitricou po vstup na parkovisko pri Kauflande. Viaceré pripomienky občanov na septembrovom stretnutí sa týkali aj opráv povrchu či dokončenia chodníka na Víťaznej ulici. Ako opätovne vysvetlil primátor, s plnením týchto požiadaviek treba počkať, nakoľko  už v októbri  má vodárenská spoločnosť rozbehnúť projekt budovania kanalizácie, ktorý zahŕňa aj odkanalizovanie Veľkých Bielic.

Okrem poďakovania za splnenie predošlých požiadaviek, ako boli výruby niektorých drevín, zabezpečenie väčšej čistoty v parku a zvýšená kontrola hliadok mestskej polície, sa Veľkobieličanci vrátili aj k niekoľkých pripomienkam z predchádzajúceho stretnutia. Patrilo medzi ne aj osadenie dopravnej značky Prejazd zakázaný na Novej ulici, o ktoré mesto opätovne požiada Dopravný inšpektorát PZ v Prievidzi, tiež vyhlásenie platana v notárskej záhrade za chránený strom, o ktoré sa radnica tiež pokúsi, ako i nedodržiavanie zákazu prejazdu kamiónov po ceste II. triedy smerom na Brodzany, ktoré je možné riešiť len apelom na štátnu políciu, ohľadne častejších kontrol. Nové požiadavky a podnety občanov sa okrem iného týkali osadenia spomaľovača pri ZŠ, opílenia briez na ul. Športovcov, ohradenia časti veľkobielického cintorína, častejších kontrol mládeže v parku a pod.

Foto: P. Múčka   

       

Môže sa Vám ešte páčiť...