Marcové verejné stretnutie primátora s obyvateľmi Šípku

S odstupom iba piatich dní od výjazdu predstaviteľov samosprávy na sídlisko Šípok v Partizánskom sa tesne pred veľkonočnými sviatkami v stredu 27. marca 2013 uskutočnilo aj verejné stretnutie primátora s občanmi na pôde miestnej ZŠ.

Predseda výboru mestskej časti Šípok Sergej Talár privítal na stretnutí spolu s primátorom Jozefom Božikom prednostku MsÚ Dášu Jakubíkovú, odborných pracovníkov MsÚ, riaditeľov mestských organizácií, ako aj riaditeľku ZŠ na Šípku Alenu Barancovú.  Podľa zaužívaného scenára stretnutí v úvode primátor telegraficky zhrnul všetky investičné akcie, ktoré mesto realizovalo v minulom roku, opatrenia na zvýšenie ochrany práv slušných ľudí a taktiež poznatky z Dňa v mestskej časti na Šípku, ktorý sa konal 22. marca. Informoval aj o sume, ktorou samospráva pokrýva všetky verejné služby pre občanov najväčšieho sídliska mesta, ako aj financovanie prenesených kompetencií a modernizáciu svojho majetku za rok 2012, ktorá predstavuje 540 394 eur. Príjem z daní od občanov je 13 522 eur. Primátor tiež deklaroval  snahu modernizovať miestnu materskú a základnú školu predajom  objektu OV 3000 a zrekonštruovať vstup do mesta po komunikácií od Malých Uheriec. Pri kontrole plnenia požiadaviek z predchádzajúceho stretnutia zástupca prednostky Štefan Hučko uviedol, že viaceré sa budú realizovať až pri priaznivejšom počasí. Týka sa to napr. opravy schodov na cintoríne, obnovenia náterov na spomaľovačoch, i tzv. pľuzgierov na chodníkoch. Na rokovaní s primátorom dal majiteľ úhoru pod horou prísľub na jeho kosenie. Sťažnosť na prerušenú dodávku teplej vody v nočných hodinách odporúčal primátor prítomnej občianke predniesť na SBD, ktoré je objednávateľom tejto služby v TSM a tie pred tromi mesiacmi len reagovali na požiadavku SBD na šetriaci režim v čase od 23.00 do 5.00 hodiny. Ďalšie podnety sa týkali orezu vŕby, nového stanovišťa pre VOK, termínu jarného upratovania, umiestnenia zábran v zbernom dvore proti rozfúkavaniu plastov po sídlisku, vyznačenia prechodu pre chodcov pri kostole, či umiestnenia ďalších spomaľovačov, aby sa obmedzila riskantná jazda vodičov. Primátor uviedol, že dopravný inšpektorát už nebude na území mesta umiestňovať ďalšie retardéry. Aj podľa neho  správanie vodičov ovplyvnia jedine represie. Predseda VMČ  informoval, že sídlisková brigáda bude koncom apríla pred sadením mája. Kritizovaný občanom bol rozsah zimného posypu a jeho neefektívne zametanie. Bolesťou sídliska je chýbajúca lekáreň a ambulancie lekárov. Žiaľ, ani poslanecký prieskum Martina Savaru medzi lekármi, nedáva vyhliadky na zmenu. Na otázku o nových pracovných miestach nechcel primátor  nič sľubovať, iba informoval o rokovaniach s tromi nádejnými investormi. A bolesť všetkých sídlisk – nedostatok parkovacích miest, je tiež pre samosprávu beh na dlhé trate.   

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...