Jesenné kolo stretnutí s občanmi zavŕšil primátor v mestskej časti Centrum

Efektívne hospodárenie s verejnými financiami a ich konštruktívne investovanie je v Partizánskom zhmotnené vo viditeľných realizovaných akciách. V končiacom sa volebnom období ich primátor Jozef Božik zrekapituloval aj v stredu 5. novembra 2014 na jesennom stretnutí s občanmi mestskej časti Centrum.

V úvode stretnutia opäť odzneli viaceré údaje ilustrujúce rozvoj mesta, s nezanedbateľným dôrazom, že bol proporcionálny vo všetkých mestských častiach. Medzi 110 investičných akcií v centre mesta partia zrekonštruované cesty na Februárovej ulici, Ulici R. Jašíka, popred úrad práce, nové parkovacie plochy na Nádražnej ulici medzi blokmi 647 a 648, ako aj vyriešenie komplikovanej križovatky na Hrnčírikovej ulici. Zrekonštruované bolo aj zariadenie sociálnych služieb Domov, časť fasády domu kultúry, bolo vybudované nové detské ihrisko pri tržnici, zrekultivované oba centrálne parky, zriadené múzeum, opravené športoviská. Primátor pripomenul aj najväčší zápas samosprávy, ktorý sa jej podarilo vyhrať – zachovať a stabilizovať nemocnicu v Partizánskom. A nakoľko sa problém spolunažívania s neprispôsobivými občanmi najviac dotýka obyvateľov Centra, hovoril aj o účinných opatreniach samosprávy, aby slušní nedoplácali na neslušných.

Dobrá finančná kondícia samosprávy umožní v budúcom roku realizovať ďalšie investičné akcie. Z najväčších plánovaných projektov je to vybudovanie športového areálu v ZŠ R. Kaufmana a  pravostranného chodníka na Ulici gen. Svobodu, rekonštrukcia Vodného hradu a modernizácia interiéru kina. Na investičné akcie, o ktorých budú rozhodovať samotní občania v jednotlivých mestských častiach, je vyčlenených v rozpočte na budúci rok 2,6 mil. €. Ako konkrétne sa s nimi naloží v mestskej časti Centrum, načrtla diskusia s konštruktívnymi návrhmi na oboch stranách – občanov i zástupcov samosprávy. Mnohí Partizánčania prišli na stretnutie práve s naliehavými požiadavkami. Ako sa s tými, ktoré naniesli na jarnom stretnutí, potýkala radnica, informoval zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Problém s dažďovou vodou v kolónii garáží na Škultétyho ulici zmiernilo vyčistenie a prehĺbenie trativodu. Zároveň bol areál viackrát vyčistený od odpadkov, navrhovaná mlatová cesta je nevyhovujúcim riešením. Takisto bolo opravené potrhané pletivo prehradzujúce problematické chodníky smerom z Nábrežnej ulice na Komenského a doplnené výsadbou. Popri činžiaku č. 201 boli opílené borovice, na uliciach Hurbanovej a kpt. Nálepku sa upravili vozovky, cestné vpuste na Hurbanovej ulici sa nepodarilo nájsť a vybudovali sa len odtoky z cesty. Na Školskej ulici bolo dobudované oplotenie pri herni aj odstavné plochy na kontajnery, vysadené nové dreviny v Parku J. A. Baťu a v Parku M. R. Štefánika, v najbližších dňoch bude pri bloku č. 943 doplnená zemina.

V priebehu diskusie sa občania s vedením radnice dohodli na riešení parkovania v problematických úsekoch ciest, vybudovaní osvetlenia v tmavých kútoch, ktoré lákajú kriminálne živly, a rovnako tak na zvýšení bezpečnosti v areáli hromadných garáží za Peugeotom. Mesto majiteľom vyjde v ústrety vybudovaním oplotenia od kúpaliska po domov dôchodcov,  200 majiteľov by sa malo dohodnúť na osadení rampy, ktorá by zabránila vstupu zlodejov a narkomanov. Zároveň bude lokalita pod prísnejším sledovaním mestskej polície aj so psovodom, a tiež novej monitorovacej kamery. Primátor zdôraznil, že bude naliehať, aby svoj výkon na území mesta posilnila štátna polícia. So všeobecne zlým stavom komunikácií pri hromadných garážach bolo konštatované, že plochy figurujú ako verejná zeleň. Tvoria sa tam kaluže, čo je aj problémom majiteľa garážovej predajne na Februárovej ulici. Do ďalšej opravy je ochotný investovať len v prípade, že mu bude pozemok patriť. Padla aj poznámka k údržbe vnútorných blokov činžiakov, kde by mohli prispieť dobrovoľníckou prácou aj občania. Na otázku, čo so starými kotolňami v činžiakoch, dostali odpoveď od zástupcu TSM. Po centralizácii vykurovania sa stará technológia postupne zlikviduje a priestory získajú do užívania obyvatelia blokov.

(Tempo, upr.)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...