Jarné kolo stretnutí s občanmi zavŕšil primátor v Šimonovanoch

Posledného zo série jarných stretnutí primátora Jozefa Božika s občanmi v jednotlivých mestských častiach Partizánskeho sa v stredu 13. mája 2015 zúčastnila približne dvadsiatka obyvateľov Šimonovian. V úvode nechýbala rekapitulácia, ako samospráva v minulom roku gazdovala a aké zásadné investičné akcie sa jej pri dosiahnutí pozitívneho hospodárskeho výsledku podarilo v meste zrealizovať. 

V mestskej časti Šimonovany to boli hlavne ďalšia etapa rekonštrukcie budovy pošty, rekonštrukcia šatní na miestnom futbalovom štadióne a výstavba dvoch osvetlených priechodov pre chodcov na Nitrianskej ceste. Primátor neopomenul ani výstavbu 18 bytov na Bezručovej ulici, kde mesto predalo svoj majetok súkromnému investorovi. O aktivity v tejto lokalite sa zaujímali aj občania upozornením na výstavbu dvoch bungalovov. Primátor im potvrdil rozpor s tým, čo bolo dohodnuté a poslancami schválené, že na mieste bývalej materskej školy vyrastie v radovej zástavbe 18 rodinných domov. Stavba ďalších dvoch samostatných rodinných domov bola na základe šetrenia a rozhodnutia spoločného stavebného úradu zastavená a pripravuje sa rozhodnutie o pokute. Ako ďalej objasnil občanom, poslanci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva schváleným uznesením dali staviteľovi možnosť, aby na vlastné náklady pripravil návrh zmeny územného plánu, o ktorom budú v budúcnosti rokovať. Ak zmenu schvália, môže domy dostavať. Ak nie, zostanú nedokončené ako určité memento. Aj samotní občania uznali, že takýto stav je zlý a nič nerieši. Krajnú možnosť, zbúranie budov na náklady majiteľa, ktorý ich postavil bez súhlasu orgánu verejnej správy, totiž podľa slov vedúceho oddelenia výstavby MsÚ Milana Kráľa platný stavebný zákon neumožňuje a jeho novela nie je zatiaľ platná.

Investičnými prioritami roku 2015 v najstaršej mestskej časti je nepredvídaná, no neodkladná výmena zatekajúcej plechovej strechy na budove pošty za škridlovú s novým krovom. Z dlhodobo plánovaných akcií prídu na rad očakávané rekonštrukcie ciest na Pekárenskej a Tehelnej ulici, ako aj vybudovanie chodníka od autobusovej zastávku k Šimonovianskej ulici. Z prostriedkov eurofondov bude rekonštruovaný kaštieľ Vodný hrad. Šimonovany by potrebovali opraviť aj ďalšie cesty a chodníky, rozpočet však viac nedovoľuje.

Podľa požiadaviek občanov, prednesených na jesennom stretnutí, samospráva zabezpečila na základe objednávky investora pravidelné čistenie Bezručovej ulice od nánosov blata zo stavebných mechanizmov. Odstránené boli drobné nedostatky na detskom ihrisku a upravený mlatový chodník v areáli Vodného hradu. Na Tajovského a Šimonovianskej ulici boli umiestnené cestné zrkadlá, pri kostole odstránené dezorientujúce vodorovné dopravné značenie. Nezabudlo sa ani na opravu verejného osvetlenia a realizáciu požiadavky zbierať zelený odpad priamo od domov. Práve za tento počin ako veľkú pomoc obyvateľom Šimonovanci poďakovali. Ako sa vyjadril primátor, po overení pilotného projektu sa zber od domov rozšíri aj do ďalších mestských častí.

V nových požiadavkách občanov opäť prevládali opravy ciest a chodníkov. Pre efektívnejšie využívanie zberného dvora na Šípku primátor už na mieste prijal rozhodnutie o úprave prevádzkovej doby v sobotu od 9. do 14. hodiny. Kritiku občania smerovali aj do vlastných radov – na vytváranie divokých skládok, konkrétne pri cintoríne hneď po zvoze zeleného odpadu od domov. Poslanec Anton Jašík apeloval na občanov, aby boli ostražití voči takémuto konaniu, chránili spoločný majetok a ak treba, zakročili. Napomenutím, alebo aj oznámením na mestskú políciu.

Do neduhov Šimonovian sa „obul“ občan, vytýkajúci samospráve lajdácku prácu dodávateľskej firmy pri rekonštrukcii pošty. Poukázal na poškodené cesty a chodníky stavebnými strojmi, nadmernú prašnosť a zanesené kanalizačné vpuste, ako aj na rozhodnutie samosprávy nepovoliť žiadateľovi výstavbu ďalšej bytovky. Ako sa prítomní dozvedeli z úst primátora a poslancov, bolo správne. Uvažovaná výstavba štvorpodlažnej bytovky je v rozpore s územným plánom. Povinnosť opraviť poškodené chodníky a cesty, vyplýva investorovi zo zákona.

Na stretnutí občania diskutovali aj o petícii z Tajovského ulice za odstránenie spomaľovača. Široká a rovná cesta však zvádza vodičov pridať plyn, preto sa spomaľovač po konzultácii priamo s obyvateľmi ulice len presunie. Pracovníci magistrátu si poznačili aj požiadavku na kosenie Dlhej ulice, obývanej dôchodcami. K požiadavke na vybudovanie nových parkovacích miest navrhol primátor rokovanie o možnosti odkúpenia pozemku od majiteľa. V prijatí konkrétnych rozhodnutí k opäť kritizovanému stavu Nitrianskej cesty, kde chýbajúce chodníky ohrozujú bezpečnosť chodcov a cyklistov, má samospráva obmedzené možnosti. Nejde totiž o miestnu, ale štátnu komunikáciu v správe SSC.

Text a foto. Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...