Čo by mali vedieť zodpovední psičkári

V stredu 15. februára 2012 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom sa uskutočnilo II. fórum psičkárov. Pozvanie primátora mesta Jozefa Božika na spoločnú diskusiu o aktuálnych problémoch súvisiacich s povinnosťami psičkárov prijala len necelá desiatka Partizánčanov.

Jedným z najdiskutovanejších problémov, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom takmer v každej mestskej časti, sú znečistené verejné priestranstvá od psích exkrementov. Tento problém sa snažilo mesto čiastočne riešiť vyčlenením piatich plôch v meste určených na venčenie psov, na ktorých boli osadené aj odpadkové koše na psie exkrementy. Väčšinu košov však zničili vandali. Ako na stretnutí zdôraznil primátorzámerom mesta je udržiavať všetky plochy v takom stave, aby plnili svoj účel a psičkári ich mohli využívať. Na vyčlenených plochách budú postupne obnovené označenia a umiestnené koše na exkrementy. V plánoch mesta je v budúcnosti umiestniť skúšobne  na jednej ploche aj toalety pre psov.  Ako doplnila Anna Csollárová z Oddelenia životného prostredia, výstavby a územného rozvoja MsÚ,  psie exkrementy sú zaradené do komunálneho odpadu. Každý, kto ide so psom na prechádzku, by mal mať so sebou viac igelitových vreciek, aby mohol exkrementy okamžite odstrániť a umiestniť do koša alebo do nádoby na   komunálny odpad.

Povinnosti, ktoré pre psičkárov vyplývajú zo Zákona o niektorých podmienkach držania psov, ale aj zo VZN mesta o niektorých podmienkach držania psov, je omnoho viac. Základnou povinnosťou je prihlásiť psa do evidencie mesta na mestskom úrade, č. dverí 41. Každý majiteľ psa by mal vedieť, že od 1. novembra 2011 do septembra 2013 musia byť psy označené transpordérom – mikročipom alebo tetovaním. Majiteľ psíka si tiež musí na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa u veterinárneho lekára. „Členovia občianskeho združenia Dajme šancu, ktorí prišli aj na dnešné stretnutie, sa ako dobrovoľníci sa starajú o nechcených a odhodených psov v útulku, zabezpečujú pre nich krmivo a chcú sa venovať aj osvete v školách na území mesta. Vzhľadom na záujem o riešenie problematiky chovu psov v našom meste bude občianske združenie partnerom pre mesto,“  zdôraznil na záver stretnutia primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...