Budúcoročný rozpočet mesta počíta s navýšením podielových daní

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom schválili v utorok 13. decembra 2016 na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí rozpočet mesta na roky 2017 – 2019. Rozpočet na budúci rok je pre samosprávu záväzný, jeho ukazovatele na roky 2018 a 2019 sú orientačné.

V rozpočte na rok 2017 sa ráta s navýšením hlavného príjmu mesta, ktorým sú podielové dane. Vývoj výnosu dane z príjmov určený pre mestá a obce je v tomto roku priaznivý a v roku 2017 sa počíta s približne 6,4 percentným nárastom. „Navýšenie podielových daní je jednak eliminované tým, že musíme, či chceme, alebo nechceme, zvyšovať platy zamestnancov verejnej správy a školstva, kde počítame, že nám s niečím prispeje aj štát cez účelovú dotáciu. Dôležité ale je, že dávame viac peňazí na oblasť školstva v rámci vytvoreného Fondu pre podporu tematického vzdelávania, ktorý plénum schválilo na decembrovej schôdzi. Hovoríme o sume 8 400 eur,“ priblížil primátor Jozef Božik.
Z financií, ktoré mestu pribudnú navŕšením podielových daní, je 70-tisíc eur určených na dofinancovanie opravy ciest. Ide o  rekonštrukciu vybraných komunikácií vo Veľkých Bieliciach zasiahnutých rozkopávkami, ktoré súvisia s výstavbou kanalizácie projektu ČOV Sever. O tom, ktoré cesty sa budú opravovať, rozhodnú členovia výboru mestskej časti spolu s referátom dopravy MsÚ.

Druhou veľkou čiastkou, kde sa pretavuje navŕšenie príjmovej časti z podielových daní, je 50-tisíc eur, viazaných na detské ihriská v Partizánskom. Po ich kontrole a recertifikácii je nutné doplniť ihriská o dopadové plochy tak, aby spĺňali bezpečnostné štandardy.
Štyridsaťtisíc eur je vyčlenených na tlač publikácie, ktorá bude vydaná pri príležitosti 80. výročia založenia mesta Partizánske. „Chýba nám kniha, ktorá by bola vo viacerých jazykových mutáciách, ktorá by bola bohatá na fotografie a v stručnosti by popisovala jednotlivé okolnosti historického vývoja mesta a jednotlivých mestských častí. A zároveň by bola aj vhodným darom pre ľudí, ktorí Partizánske navštevujú,“ odôvodnil primátor.
Dofinancovať existenciu nového športového centra pri ZŠ Radovana Kaufmana bude treba sumou 20-tisíc eur. Jeho chod si vyžaduje prijatie nových zamestnancov, a keďže ide o veľkú plochu objektu, treba rátať s dofinancovaním technológie a energie, ktoré treba vynaložiť na prevádzkovanie centra.
Ďalších 12-tisíc eur smeruje do Vodného hradu v Šimonovanoch, ktorý je momentálne sídlom expozitúry mestskej knižnice a mestského múzea.
Navýšenie sa v budúcom roku premietne aj do oblasti dotácií. O 10-tisíc eur viac dostanú na podporu športové kluby, pracujúce s deťmi a mládežou, reprezentujúce Partizánske. Navŕšenie dotácií pocíti aj oblasť kultúry, a to o 4-tisíc eur. Požiadať o financie si budú môcť kultúrne spolky, inštitúcie a organizácie tretieho sektora. O dvetisíc eur sa navyšuje v rámci kultúry aj fond primátora.

Schválené boli aj investície do jednotlivých mestských častí po diskusii s výbormi mestských častí. Tie by mali byť rovnocenné pre každú časť, okrem Malých Bielic, kde je limit investičných projektov pre toto volebné obdobie vyčerpaný. Po komplexnej rekonštrukcii piatich komunikácií, vybudovaní odstavných plôch na Kúpeľnej ulici a odstránení agitačného strediska tam zostáva priestor len na menšie projekty.

Plánovaných je vyše 30 projektov. Medzi nimi je i rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej, rekonštrukcia strechy na budove Mestskej knižnice, spoluúčasť na rekonštrukcii palubovky v telocvični v ZŠ Rudolfa Jašíka a renovácii hygienických zariadení pri telocvični v ZŠ na Malinovského ulici či projekt klimatizácie s vykurovaním v Mestskom 3D kine. „Časť týchto investičných akcií musí byť formálne krytá cez úver, pretože pri schvaľovaní rozpočtu musia byť definované zdroje. Ale keďže predpokladám prebytok finančného hospodárenia, ktorý bude zhodnotený v apríli pri schvaľovaní záverečného účtu, je vysoký predpoklad, že ak nedôjde k navŕšeniu investícií a k nepredvídateľným haváriám, aj budúci rok bude môcť Partizánske realizovať vyše 30 investícií bez toho, aby muselo čerpať úver,“ vysvetlil primátor.
(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...