Biografia – Jozef Božik

PaedDr. JOZEF BOŽIK, PhD.
E-MAIL: jozef.bozik@tsk.sk

__________________________________________________________________________
OSOBNÉ ÚDAJE
Dátum narodenia: 30. 05. 1976
Miesto narodenia: Partizánske
Rodinný stav: ženatý
Národnosť: slovenská

VZDELANIE
1990 – 1994 Gymnázium Partizánske – všeobecné, zakončené maturitnou skúškou

1995 – 2000 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta bakalárske a
magisterské štúdium

2001 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta rigorózna skúška a
obhajoba rigoróznej práce.

2003 – 2009 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta doktorandské štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce na tému Manažment školstva v procese verejnej správy v odbore Technológia vzdelávania.

PRAX
1994 – 2006 ĽS-HZDS, Bratislava – manažér
2005 – 2007 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Ústav technológie vzdelávania PF, externe vyučujúci
2006 – 2008 Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, externe vyučujúci
2006 – 2009 uvoľnený pre výkon verejnej funkcie ( podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja )
2008 – doteraz Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, externe vyučujúci
2010 – doteraz uvoľnený pre výkon verejnej funkcie ( podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja )

VEREJNÉ FUNKCIE
1994 – 1998 poslanec Mestského zastupiteľstva ( MsZ ) Partizánske a predseda komisie Kultúry, mládeže a športu MsZ, člen Rady školy a podpredseda Výboru mestskej časti
1996 – 2003 predseda Slovenského mládežníckeho snemu
1996 – 1998 člen rady Ministra školstva SR pre deti a mládež,
1998 – 2002 poslanec Mestského zastupiteľstva a člen Mestskej rady v Partizánskom, člen komisie podnikateľských aktivít a dopravy, člen Rady školy, člen Dozornej rady a Valného zhromaždenia TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (podniky mesta Partizánske)

2001 – 2005 poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ( ďalej Z TSK ), podpredseda komisie školstva a mládeže Z TSK

2002 – 2006 poslanec Mestského zastupiteľstva ( MsZ ) v Partizánskom, člen Mestskej rady, člen komisie výstavby a územného plánu pri MsZ, člen Valného zhromaždenia a Dozornej rady TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (mestské spoločnosti ), člen Rady školy: Gymnázium Partizánske, člen Mestskej školskej rady, člen Správnej rady umeleckej agentúry ArtPCentrum n. o., člen Valného zhromaždenia SMM n. o.

2004 – 2009 člen Národného konventu o budúcnosti EÚ

2006 – 2009 poslanec Zastupiteľstva TSK, podpredseda TSK, člen Legislatívno-právnej komisie Z TSK, člen Komisie školstva Z TSK, člen Komisie regionálneho rozvoja Z TSK, člen Rady školy Spojená škola SPŠ-OA-SOU Partizánske, člen Rady školy SOU Bánovce nad Bebravou, člen Národného monitorovacieho výboru pre Európsky hospodársky priestor a Nórsky finančný mechanizmus, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n.o.

2007- 2010 člen Rady Ministra školstva SR pre deti a mládež

2006 – 2010 poslanec Mestského zastupiteľstva Partizánske, člen Mestskej rady, člen Komisie školstva a mládeže, člen Rady školy Gymnázium Partizánske, člen Mestskej školskej rady, člen Valného zhromaždenia TSM s.r.o., člen Dozornej rady TSM s.r.o., člen Správnej rady Nemocnica s poliklinikou Partizánske n. o., člen predsedníctva Informačného centra mladých Partizánske

2010 – doteraz poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, podpredseda komisie školstva a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl v okresoch PE,BN a TN, podpredseda TSK.

 

DALŠIE SKÚSENOSTI A SCHOPNOSTI
vodičský preukaz: sk. B, od roku 1995
práca na PC: Windows 97, Word – užívateľsky – pokročilo, Excel – základy, Microsoft Office
PowerPoint – pokročilo, Internet – užívateľsky – pokročilo
ďalšie: organizačné schopnosti, komunikatívne a profesionálne vystupovanie,
flexibilita

ZÁUJMY: literatúra faktu, hudba

ČLENSTVO V POLITICKEJ STRANE : ĽS HZDS

Môže sa Vám ešte páčiť...