Augustové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Najväčšiu diskusiu na augustovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Partizánskom (27.9.2013)  rozpútala téma odkúpenia pozemkov pod skládkou komunálneho odpadu v katastrálnom území Brodzian. Časť pozemkov mestskej skládky, skolaudovanej v roku 1992, nie je doteraz vysporiadaná kvôli vysokej cene, ktorú za ne majitelia požadujú. Vzhľadom na to, že ide až o päťnásobok ceny navrhnutej mestom, poslanci ich odkúpenie neschválili. Ak nedôjde k dohode, záležitosť skončí pravdepodobne na súde.

V úvode zasadnutia sa poslanci oboznámili so štatistikou priestupkov a trestných činov na území okresu v priebehu uplynulého polroka. Podľa slov zástupcu riaditeľa OO PZ v Partizánskom Róberta Hartmanna, z 1052 zaregistrovaných priestupkov, pri 87 %-nej objasnenosti, bolo až 80 % priestupkov spáchaných na území mesta. Policajti zaznamenali aj 399 trestných činov, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka mierny nárast, podobne ako u priestupkov. Pri svojej práci sa stretli i s neochotou niektorých občanov spolupracovať pri objasňovaní trestných činov. Naopak spoluprácu s príslušníkmi mestskej polície rozšírili pri využívaní kamerového systému i psovoda so psom.

V rámci hodnotenia bezpečnostnej situácie primátor mesta informoval o pripravovanom stretnutí Občianske fórum 2013, na ktorom budú zhodnotené výsledky prijatých opatrení od Pochodu za práva slušných ľudí. V ďalšej časti rokovania poslanci schválili aktualizáciu VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, ktorou boli schválené poriadky pre jednotlivé trhové miesta v meste a tiež nov VZN, o udeľovaní ocenení mesta. Na vedomie vzali opatrenia v tohtoročnom rozpočte mesta, ktoré sa týkali rozšírenia verejného osvetlenia, prípravy projektovej dokumentácie na prestavbu križovatky na Hrnčírikovej ulici, či na dofinancovanie údržby komunikácií v zime. Schválili tiež štvrtú zmenu rozpočtu, zameranú na čerpanie rezervných prostriedkov pre Základnú školu R. Kaufmana, dofinacovanie rekonštrukcie budovy pošty v Šimonovanoch i chodníka na cintorín vo Veľkých Bieliciach.

Mesto plní memorandum o finančnej disciplíne

Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu za I. polrok t. r. stručne skomentovala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Ako uviedla, hospodárenie mesta je vyrovnané a pod kontrolou aj vďaka tomu, že do rozpočtu boli zaraďované len zazmluvnené príjmy a výdavky. Podielové dane pritom prichádzajú plynule a mesto plní memorandum o finančnej disciplíne. V ďalšom priebehu rokovania poslanci schválili personálne zmeny v orgánoch mestských organizácií, v správnych radách Domova a SMM. Schválili aj rozšírenie predmetu podnikania Vydavateľstva Tempo o digitálne vysielanie mestskej televízie a urbanistickú štúdiu na IBV v Malých Bieliciach v lokalite za hvezdárňou, ktorej financovanie zabezpečí súkromný investor. Vo verejnej obchodnej súťaži bude opakovane ponúknutý na predaj areál a budovy bývalej materskej školy na Bezručovej ulici v Šimonovanoch, tentoraz bez obmedzenia využitia stavby. Niektorí poslanci kriticky pripomienkovali zákonný zmluvný prevod vlastníctva 64 mestských bytov v dome na ulici Janka Kráľa na Šípku. Byty sa totiž prevádzajú na základe už podpísanej zmluvy o budúcej zmluve za cenu vypočítanú podľa zákona, t. j. nie za trhovú cenu. Ich nájomcami sa pred 15 rokmi stali prevažne občania, ktorí pracovali pre vznikajúce okresné inštitúcie v meste. Poslanci sa tiež oboznámili s prehľadom pridelených nájomných bytov v 1. polroku t.r. V interpeláciách sa zaujímali o využitie Vodného hradu v Šimonovanoch, o možnosti vyčlenenia parkoviska pre autoškoly, podobne ako o možnosti umiestnenia nového prechodu pre chodcov v centrálnej časti mesta.

(Tempo,upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...