Aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa v utorok 23. apríla 2013 zišli na 15. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. Prvýkrát mal každý z nich k dispozícii nové zvukové zariadenie, ktoré okrem mikrofónu slúži aj na kvalitné zaznamenávanie rokovania.     

Pravidelná štvrťročná správa o vývoji kriminality v meste a okrese, zahŕňajúca štatistiky priestupkov a trestných činov, ich objasnenosti a výsledky bezpečnostných akcií, bola úvodným materiálom aprílového zastupiteľstva. Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milan Chuťka pri jej interpretácii okrem iného uviedol, že Partizánske skončilo v objasnenosti trestnej činnosti spomedzi všetkých obvodných oddelení v kraji na 1. mieste a zároveň malo aj najväčší nápad trestných činov.

Podľa doteraz platného VZN o odpredaji bytov a nebytových priestorov, nebolo možné mestské byty na Ul. J. Kráľa odpredať po dobu 15-rokov od ich kolaudácie a boli viazané len na účel prenájmu. Nakoľko táto lehota uplynula v roku 2013, bola v súlade so zmenami schválená  aktualizácia VZN. Ďalšia schválená, aktualizácia VZN o sociálnych službách upravuje výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby bez posudkovej činnosti, ktorá vyplýva zo zákona a zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rok.  V prípade zariadenia sociálnych služieb Domov sa mení aj výška úhrady za ubytovanie, súvisiaca so zmenami podmienok ubytovania a stravovania po rekonštrukcii zariadenia.

Zastupiteľstvo ďalej schválilo Správy o výsledkoch hospodárenia mestských škôl za rok 2012. Vedúci oddelenia školstva MsÚ Pavol Horňan pri ich predkladaní zdôraznil, že hoci všetky školy bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov, v minulom roku hospodárili v súlade s rozpočtovými pravidlami. Odsúhlasením následne prešla i podrobná Správa o činnosti mestskej polície za rok 2012, v ktorej náčelník MsP Jozef Piterka poukázal najmä na dopad viacerých prijatých opatrení v boj proti asociálom a neprispôsobivým.

K Záverečnému účtu mesta za rok 2012 podala komentár prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková, ktorá informovala o hospodárení mesta v minulom roku s čistým prebytkom rozpočtu v sume 51 087 €. Ako argumentovala, mesto je celkovo v dobrej finančnej kondícii, o čom svedčia aj ukazovatele dlhu, pohybujúce sa hlboko pod zákonom stanovenou hranicou. Na kapitálové výdavky je tak možné v roku 2013 zaradiť do rozpočtu rezervný fond v sume 659 363 € a prebytok finančných operácií vo výške 778 331 €.  Poslanci schválili celoročné hospodárenie mesta Partizánske za rok 2012 bez výhrad.   

Nemenej dôležitým odsúhlaseným materiálom bola zmena rozpočtu mesta, ktorá okrem iného zahŕňa:

  • čerpanie rezervného fondu na kamerový systém, odstavné plochy na ul. Gen. Svobodu 828, Nádražná 647/648, Malinovského 1155 a pri ZŠ Malinovského
  • čerpania prebytku finančných operácií z roku 2012 na dofinancovanie rekonštrukcie Domova, sieťové rozpady ciest pri DS Luhy, zatrávňovače na dvor J. Kráľa, oddelenie premávky na Mostovej, úpravu križovatky na Hrnčírikovej, autobusové zastávky a rekonštrukciu futbalových šatní v M. a V. Bieliciach
  • čerpanie úveru z roku 2012 na chodníky Nádražná, F. Kráľa, R. Jašíka a Nádražná – Družstevná

V zmysle záverov z viacerých rokovaní s obyvateľmi Šimonovian a členmi miestneho VMČ odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj objektu bývalej materskej školy na Bezručovej ulici v Šimonovanoch spolu s podrobnými podmienkami odpredaja. Tie sa okrem iného týkajú aj zloženia komisie pre posúdenie súťažných návrhov, ktorú budú v tomto prípade tvoriť aj obaja poslanci za mestskú časť Šimonovany a tiež dvaja nominovaní  obyvatelia Šimonovian. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nehnuteľností a investičný zámer v pomere 40 % : 60 %. Najnižšia cenová ponuka na odpredaj objektu je 150-tisíc €.   

Môže sa Vám ešte páčiť...