Aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

V utorok 24. apríla 2012 sa uskutočnilo 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. Primátor mesta Jozef Božik v jeho úvode avizoval v polovici mája zvolanie už tretieho mimoriadneho zastupiteľstva v tomto roku.

V úvode zasadnutia si prítomní vypočuli z úst riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milana Chuťku štatistiku priestupkov a trestnej činnosti za prvý štvrťrok.  Ako povedal, počet priestupkov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka mierne klesol, opäť sa zvýšil počet krádeží vlámaním do obchodov aj rodinných domov. Štátna polícia vykonala za toto obdobie aj dve bezpečnostné akcie, prvú zameranú na  požívanie alkoholu mladistvými, pričom v rámci okresu bolo počas nej zistených 7 takýchto prípadov a druhú zameranú na prechovávanie a požívanie psychotropných a omamných látok u študentov na Spojenej strednej škole v Partizánskom, ktoré bolo negatívne.

Jedným z prvých prerokovávaných bodov bola Správy o činnosti Mestskej polície v Partizánskom za rok 2011. Náčelník mestskej polície Jozef Piterka pri jej predkladaní  poukázal na pozitívny dopad opatrení prijatých v snahe zlepšenia bezpečnostnej situácie a poriadku v meste. Tie sa spolu s častejšou prácou v teréne odzrkadlili aj na minuloročnom príjme mestskej polície za vybraté pokuty, ktorý sa vyšplhal na takmer 15-tisíc eur, čo je oproti predchádzajúcim rokom nárast takmer o 300 percent.

Z dôvodu legislatívnych zmien v minulom roku bol prerokovaný aj návrh mesačného platu primátora mesta na rok 2012, ktorý poslanci odsúhlasili v rovnakej výške ako v minulom roku. 

Schválením prešla aj tretia tohtoročná zmena rozpočtu, ktorá okrem iného zahŕňa čerpanie rezervného fondu vo výške 212 672 €, a to na realizáciu protipovodňovej ochrany v Návojovciach, na závlahový systém a rekonštrukciu šatní FK Tempo, vybudovanie zastavovacieho pruhu na Malinovského ulici, ďalšie rozšírenie cintorína na Šípku a na infokiosky – projekt cezhraničnej spolupráce.  

Ďalším z prerokovaných bodov programu bol Záverečný účet mesta za rok 2011. Ako vysvetlila pri jeho predkladaní prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková, hospodárenie mesta v roku 2011 skončilo s čistým prebytkom rozpočtu vo výške 815 211,26 €. V porovnaní s rokom 2010 v oblasti príjmov došlo k navýšeniu o 2% a k zníženiu bežných výdavkov o 1%. Ako okrem iného zdôraznila, mesto bude intenzívne hľadať ďalšie spôsoby na vymáhanie pohľadávok (daň z nehnuteľností, daň za psa a pod.), ktoré sa dlhodobo pohybujú na úrovni 1,5 mil. €.    

Poslanci mestského zastupiteľstva odobrili aj návrh o zapožičanie čestného názvu ZŠ Radovana Kaufmanna pre ZŠ na Nádražnej ulici k 1. septembru 2012.

V súvislosti s predloženým Strategickým plánom ďalšieho rozvoja areálu Letiska Malé Bielice schválilo mestské zastupiteľstvo spôsob a cenu prenájmu pozemkov v areáli letiska spoločnosti Danlog, s.r.o. za účelom výstavby verejnoprospešných sociálnych zariadení a vybudovania kanalizačného pripojenia. Prenájom ďalších pozemkov v areáli občianskemu združeniu Letecký klub Prestige, ktorý na nich plánuje vybudovať hangárovacie boxy a prístupovú cestu, bude prerokovaný na najbližšom zastupiteľstve, nakoľko občianske združenie zatiaľ nepredložilo požadovanú registráciu o svojom založení.    

Môže sa Vám ešte páčiť...