Aprílové verejné stretnutie primátora s obyvateľmi Luhov II

Bezdomovci,  predaj alkoholu, poškodzovanie verejnej zelene, problémy s parkovaním, retardéry, ale aj nedisciplinovaní rodičia a vodiči. To sú v krátkosti nosné témy, o ktorých sa 10. apríla 2013 diskutovalo na stretnutí obyvateľov mestskej časti Luhy II s vedením samosprávy.

Zo štyridsiatich účastníkov tvorili polovicu členovia VMČ s predsedom Jaroslavom Palatickým a vedenie mesta s riaditeľmi mestských organizácií. V príhovore primátora Jozefa Božika o dianí v meste, zaznela aj informácia o sume 101 931 eur, ktorá bola vynaložená na túto mestskú časť za uplynulý rok vo všetkých oblastiach. Zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko v odpočte úloh od jesenného stretnutia v zásade priniesol pozitívne informácie, najmä opílenie stromov podľa požiadaviek občanov a zvýšenie počtu parkovacích miest. Problémy sú však stále s vodičmi – rodičmi, ktorí svoje deti vozia až pred dvere školy napriek zákazu vjazdu. Ako povedal primátor, mestská polícia zvýši námatkové kontroly a udelí viacero výchovných pokút. Pretrvávajúcim problémom sú tiež neprispôsobiví občania na Veľkej okružnej č. 1029, kde SMM zorganizovala stretnutie k týmto problémom, situácia sa však takmer nezmenila. 

V pestrej diskusii odznelo veľké množstvo tém, z nich však najviac kritických hlasov zaznelo na prítomnosť bezdomovcov za riekou, prichádzajúcich na nákup alkoholu do predajne potravín v činžiaku č. 1080 na Veľkej okružnej. Občania poukázali na rozrastajúcu sa osadu bezprizorných, vyrúb stromov v okolí a na množstvo neporiadku. Primátor vysvetlil, že jeho pôsobnosť siaha iba po územie mesta, spomínaná lokalita patrí obci Brodzany. Doteraz osobne so starostom Antonom Zimom o probléme nerokoval, ale urobí tak čo najskôr. Okrem toho prisľúbil osloviť štátnu políciu, Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi i prednostu obvodného úradu. Zdôranil, že ani mestská polícia za hranice mesta nemôže ísť a kontrolovať. A čo sa týka predaja alkoholu, ani na ten nemá mesto dosah.

Druhou dominantnou témou bolo verejná zeleň. Dvaja mladí  občania poukázali na poškodzovanie vysadených stromov koscami trávy. Riaditeľ TSM Jozef Jarošinec chce situáciu riešiť osadzovaním plastových obalov okolo kmeňov stromov. Kritická bola aj argumentácia mladej obyvateľky na obnovené a zrekonštruované námestie a jeho funkčnosť, najmä pre chodcov. Prednostka MsÚ Dáša Jakubíková zdôraznila, že projekt námestia pripravovali „dopraváci“, a dôraz sa kládol na bezpečnosť chodcov. Prípadné zásahy do riešenia chodníkov sa môžu uskutočňovať až po piatich rokoch. V podobnom kritickom duchu  zaznel z úst jedného z obyvateľov Luhov nový slogan: Partizánske mesto mladých – mesto retardérov. Ďalšia vlnka kritiky sa vzniesla na plynárov, ktorí v minulom období menili potrubia a zanechali po sebe neupravené terény. Občania vyslovili presvedčenie, že počas tohto roka, kedy už práce na výkopových prácach ukončili, všetko dajú do pôvodného stavu tak, ako to vyžaduje zákon. A vedenie mesta na to dohliadne.

Text a foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...